Àngels Massip i Bonet

La directora del projecte, la doctora Àngels Massip i Bonet (Tortosa, 1957), s’ha dedicat, des de les seves primeres investigacions, a la dialectologia i a la lingüística històrica i de la variació, amb treballs concrets en toponímia i la seva història, en l’edició de textos històrics —alguns de gran valor filològic, com el Llibre de Costums de Tortosa, obra fonamental de la història de la llengua i de la configuració dels dialectes actuals— i en l’estudi de problemes generals de la història de la llengua, de la dialectologia descriptiva, de la teoria de la variació i de la problemàtica dels corpus lingüístics. S’ha d’assenyalar també la seva experiència en organització de col·loquis —va formar part del comitè organitzador del VIII Col·loqui de l’Atlas Linguistique Roman (ALiR).

Doctora en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona (1994), on es va llicenciar a més en Filologia Hispànica (1986). Professora Titular del Departament de Filologia Catalana d’aquesta Universitat.

En l’àmbit d’investigació s’ha dedicat a la Dialectologia catalana (projecte “Diatopia i canvi lingüístic. Scripta i variació dialectal” que actualment dirigeix) a la Lingüística històrica (participa en el projecte d’elaboració d’una Gramàtica del Català Antic (HUM2005003508FILO), coordinat per la Universitat de València i la Universitat d’Alacant). També forma part de l’equip de l’AliR (Atlas Linguistique Roman). HUM 2005-03508FILO) i d’IVITRA

A més de ser investigadora principal en el projecte de Referència HUM2005-02821/TALL del Ministeri d’Educació i Ciència, Direcció General d’Investigació, ja esmentat, forma part del Grup d’Estudi de la Variació, Nombre de referència: SGR 2009-2013, finançat pel DURSI (Generalitat de Catalunya).

Des de 1993 ensenya un curs de doctorat sobre Teoria de la variació, títol que va modificar en Ciència, variació i lingüística l’any 1999, en el qual ha desenvolupat unes propostes de bases teòriques per a la lingüística en el marc de la ciència de la complexitat i tenint presents les aportacions de les ciències cognitives.

En el marc de la ciència de la complexitat ha impulsat la creació d’un grup de recerca transdisciplinar a la UB, que s’ha concretat en un Grup de Recerca consolidat dirigit per Albert Bastardas: Complexitat, comunicació i sociolingüística. (2009 SGR 844).

A més a més, cal destacar, des del punt de vista de la gestió acadèmica, l’activitat com a coordinadora didàctica dels cursos de Llengua Catalana del Rectorat de la Universitat de Barcelona (1979-1981) i com a Secretària Tècnica dels Cursos de Llengua Catalana del Rectora tde la Universitat de Barcelona (1981-1986), així com a membre de l’organització i gestió del Servei de Llengua Catalana de la Universitat de Barcelona i Directora Tècnica d’aquest servei des de l’any de creació (1989).

Ha publicat llibres i articles que tracten de temes a l’entorn de la variació lingüística, de la història de la llengua, de la dialectologia i de la sociolingüística.

Ha fet també edicions i estudis de textos antics catalans, com el Llibre de Costums de Tortosa (en col·laboració amb Jesús Massip i Carles Duarte), primer llibre de lleis escrit originàriament en català, o la Comèdia de Santa Bàrbara (en col·laboració amb Francesc Massip), única peça teatral de Francesc Vicent Garcia, El Rector de Vallfogona.

Bibliografia

Àngels Massip i Bonet
amassip@ub.edu 
Universitat de Barcelona / Facultat de Filologia
Professora titular d’universitat