Joan Veny

El doctor Joan Veny (Campos, Mallorca, 1932), catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona i membre de l’Institut d’Estudis Catalans, té una àmplia obra d’investigació en dialectologia i història de la llengua, i la seva intervenció és substancial en els complexos projectes de l’Atlas Linguistique Roman (del qual és president) i de l’Atlas Linguarum Europae, obres de gran envergadura en curs d’elaboració.

En el camp de la dialectologia catalana dirigeix l’Atles Lingüístic del Domini Català, investigació bàsica que té ja quatre volums publicats, obra fonamental de la lingüística catalana que ofereix substancials innovacions metodològiques i tècniques. També és autor del Petit Atles Lingüístic del Domini Català, versió interpretativa de l’atles anterior, amb marges de colors i comentaris lingüístics. La seva especialització es projecta en múltiples publicacions sobre dialectologia descriptiva i interpretativa en tots els aspectes —fonètica, gramàtica, lèxic— així com sobre la història dels dialectes, general o en aspectes concrets, com és l’estudi detallat del lèxic i de l’etimologia. La seva experiència en l’estudi de textos de diversos gèneres i en la seva anàlisi l’avalen com a filòleg destacat. S’ha d’assenyalar l’edició i l’estudi lingüístic exhaustiu de l’obra sobre medicina medieval de Jacme d’Agramont, el Regiment de preservació de pestilència (s. XIV), fita en la història dels dialectes catalans. El projecte que es presenta va néixer d’una iniciativa seva destinada a completar i detallar els passos de l’evolució d’aquests dialectes, evolució que era coneguda fins al moment només en aspectes puntuals, i per tant calia una visió completa de la continuïtat evolutiva. La seva llarga experiència en treballs complexos de gran abast i amb equips formats per múltiples col•laboradors el converteixen en la persona més idònia per a la supervisió científica del projecte.

Joan Veny Clar
veny@ub.edu
Institut d’Estudis Catalans
Catedràtic d’universitat (Universitat de Barcelona)