Xavier Luna i Batlle

El doctor Xavier Luna i Batlle (Barcelona, 1953) és especialista en dialectologia, camp en què ha realitzat treballs amb mètodes diversos: treballs de camp per a l’estudi fonètic i lèxic de la variació geolingüística, investigació històrica en morfologia verbal, estudi de la presència dels dialectes en la literatura.

En el terreny de la història general i dels dialectes és autor d’una antologia de textos. Ha codirigit un projecte europeu multidisciplinar d’investigació i promoció cultural (subvencionat pel fons FEDER), projecte que finalitzà al setembre del 2005 i que ha donat com a resultat, entre d’altres, diversos estudis culturals i lingüístics de la regió pirinenca oriental, amb la qual cosa aporta al projecte que es presenta la seva experiència organitzativa tant en la direcció de la investigació com en l’organització de trobades científiques.

Xavier Luna Batlle
xavier.luna@uab.cat
Universitat Autònoma de Barcelona /
Facultat de Ciències de l’Educació
Professor titular d’universitat

BIBLIOGRAFIA:

 • Luna-Batlle, Xavier (1999). Textos històrics catalans (segles XII al XVIII), Bellaterra, UAB.
 • Luna-Batlle, Xavier (2000). Curador de l’edició i presentació: Enric Valor (1991-2000), In memoriam, Barcelona, Generalitat de Catalunya, Institució de les Lletres Catalanes.
 • Luna-Batlle, Xavier (2001). «Els dialectes a Solitud», II Jornades d’estudi “Vida i obra de Caterina Albert i Paradís (Víctor Català), 1869-1996” (L’Escala, 2001), Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2002, pp. 563-582.
 • Luna-Batlle, Xavier (2002). «El presente de subjuntiu en -o- en el català central», Llengua & Literatura, 17, pp. 93-111.
 • Luna-Batlle, Xavier (2003). «L’excursionisme científic de la segona meitat del XIX i l’observació dels parlars», dins Actes del Congrés Internacional Antoni M. Alcover (Mallorca, 2001), Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pp. 513-528.
 • Luna-Batlle, Xavier (2003). «Dialectes i llengua literària al començament del segle XX: el cas de Miquel Roger i la Biblioteca Popular de “L’Avenç”», Momenti di cultura catalana in un millennio, II, Nàpols, Liguori Editore, pp. 317-333.
 • Luna-Batlle, Xavier (2004). “Variació històrica i dialectal dins els Secrets d’agricultura (1617) de Miquel Agustí”, Estudis de llengua i literatura catalanes XLIX (Miscel·lània Joan Veny, 5), Barcelona, PAM, pp. 37-51.
 • Luna-Batlle, Xavier (2006). «Aproximació al glossari de Solitud», III Jornades d’estudi “Vida i obra de Caterina Albert i Paradís (Víctor Català), en ocasió del centenari de Solitud” (L’Escala, 2005). Girona, CCG Edicions, 2006, pp. 221-252.
 • Luna-Batlle, Xavier (2007). Estudi introductori del Llibre del Secrets de agricultura (1617) de Miquel Agustí, Vilafranca del Penedès: Andana, pp. XI-XXXI.
 • Luna-Batlle, Xavier (2008). «Els noms de casa de Montferrer (Vallespir): anàlisi i proposta de normalització», Aïnes noves, 2, Perpinyà, pp. 35-53.
 • Luna-Batlle, Xavier (2011). Edició i introducció Libre de plantar vinyes e arbres (Tractat d’agricultura del segle XV), Universitat de Barcelona / Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona.
 • Luna-Batlle, Xavier (2012). «La llengua de Pere Calders», II Col·loqui Internacional “Pere Calders i el seu temps”, Barcelona, actes en curs de publicació.
 • Luna-Batlle, Xavier (en premsa). “Noves exploracions del català del nord-est”. Publicació del CLUB, 17, 2012, Universitat de Barcelona. Barcelona.
 • Luna-Batlle, Xavier (2013). «El Llibre dels secrets d’agricultura, casa rústica i pastoril (1617) de Miquel Agustí: un llibre no del tot obert», Manuscrits. Revista d’Història Moderna, 31, pp. 19-34.
 • Luna-Batlle, Xavier (2014). Edició i introducció a Llibreta de notes i cartes (1838-1846) de Narcís Batlle, masover de Montiró, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
 • Luna-Batlle, Xavier (2015). «Els Secrets d’agricultura (1617) de Miquel Agustí en el context dels llibres agronòmics europeus», Manuscrits. Revista d’Història Moderna, 33, pp. 17-32.