Alberto: “Sa mala pata de ses dretes”

Bme-1936b-2.1

SA MALA PATA
DE SES DRETES


Dia 10 des mes passat

van fer ses eleccions,

tothom carregat d’il·lusions

fent un trebai desesperat,

i ses dretes com a lleons

esperant un bon resultat.

 

Tota sa confiança tenien

en què
havien de guanyar,

però no
elsi va resultar

sa
victòria que ells volien:

Es
poble elsi va donar

es
càstig que es mereixien.

 

De poca
cosa vos ha valgut

fer tan
grossa sa campanya.

Aquell
jefe tan llenguerut

que
volia salvar a Espanya,

es
socialistes i n’Azaña

li han
fet fer es paput.

 

Aquesta
puntada de peu

que es
poble vos ha donat

comença
a ser es resultat

de lo
que vos mereixeu

i per
ara no vos queixeu

que
encara no ham començat.

 

Ara vos han de venir

ses responsabilitats

de tots aquests temps passats

que tant mos han fet sofrir.

han fet molts d’assassinats

i es
qui mata ha de morir.

 

Sense
reparacions

pagareu
ses vostres faltes;

no vos
valdran ses paraules

ni vos
tindran contemplacions.

Han
d’anar a ses presons

a
ocupar es puesto dets altres.

 

Molts
d’obrers estan parats

sense
poder guanyar setmana

i a ca
seva tothom demana

quins
seran es resultats.

Teniu
es camps abandonats

i
s’obrer se mor de gana.

 

Voltros
sereu es causants

de lo
que vos pugui succeir.

S’obrer està cansat de sofrir

i de fer patir es seus infants,

i molt prest haurà de venir

lo que
hauria d’esser aquí,

sa justícia en ses seues mans.

 

No
tingueu cap esperança

que açò
no vos hagi de venir.

S’obrer
està cansat de patir

i ja no
vos té cap confiança.

Es
poble demana venjança

i
venjança ha de tenir.

 

Serà un
cas molt llastimós

que es
poble no el voldria,

però
han vist es trebaiadors

que
altre remei no hi havia

d’acabar
amb sa burgesia,

amb es
lladres i vividors.

 

            ALBERTO