Anotació de despeses

Bm-1690-1692-7.6

Als 29 agost 1691 per 2 ous y 6 congrets y fil

Més 4 per adops de sebates dich […]

Més als 22 [set]embre 1691 per 2 [sous]
un rosari

Més per adops de sebates 7 [sous]

Més 4 [sous]
per cosir dos camias

Més [un]
[sou] per una creu de plate

Més 10 [sous]
per calses y sebates

Més 4 pans de filampua a r[a]ó val

Als 20 fabrer 1692 una […]

Més [sous]
2 per sebates

Als 12 maig 1692 deu 2 [sous] 8 per 1 dotzena

[…] y una unsa sucra aspongat

Més 12 [lliures]
per un rebosilo de arbage

Més 3 [lliures]
altre rebosilo de endiane

Més 1 [lliura]
6 per adobs de sabates

Més 5 [lliures]
8 per la bul·la de s[an]ta Crusada

Stà contat tot

 

[…]

 

Als 14 [set]embre
1690 sie entregat a ne Joane

1 [lliura] 18 [sous] 8 par unas foldetas de llista ab un dobler de veta per la
sinta

Més 11 pans de llista

Més un rebusillo

Més un sou de fil blanch

Més 10 [sous]
de adops de sebates

Més 1 [sou] 2 per adops de sebates ab dues
vegades

Més 10 pans de filampua a r[a]ó 4 [sous] val

Més 4 [sous]
per sede y 4 [sous] per botons

Més 6 [sous] per el metga y 2 sengrias

Més 1 [sou] de carn y 1 [sou] per sis ous

Més 2
congrets y mitga unsa regea

Als 20
fabrer 1692 5 [sous] 8 per laste de la Crusade