Antoni Portella: Gramàtica llatina

Bme-1762-12.2

                                                                                Prefaci 

        El poch adelantament en llatinitat, que se experimenta en la juventut menorquina, qui no es inferior en ingeni à las demes nacions, provè en gran part de la inproporcio del llibre que se ensenya en las Escolas de esta Isla: perque si be tracta de las reglas de Grammatica ab molt acierto; pero la sua multitut de elegants preceptes es mes propia para Gramatichs adelantats, que per joves principiants, qui se atemorisan ab la obscuritat, y aborrexen tot lo que los causa gran difficultat: à demes de estar el matex llibre escrit en Llati ab un estil elevat, lo qual no pot dexar de causar doble embaràs: perque com podrà un jove principiant entendrer unas reglas escritas en un idioma, qui li es totalment estrany: esto vertaderament es ensenyar una cosa no coneguda, per medi de altra igualment ignorada.
        Los Reynes mes instruhits de la Europa regonegueren este abus en el sigle passat, y formaren Rudiments de la Grammatica llatina en llengua materna, qui contenen las declinacions, conjugacions, y las reglas mes communas de la sintaxis ab un methodo molt clar, y proporcionat als principiants. Ab este llibre ben entés y molta aplicacio dels mestres en donar composicions, y fer traduhir los bons Authors llatins, se ha experimentat que la juventut ab molt menos temps, y traball, adquireix una gran facilitat en entendrer, y parlar llati. Despues que los Estudiants tenen alguna intelligencia de la llengua llatina, se los ensenya un altre llibre mes difficultos, qui conté las particulas, y las reglas mes difficultosas de la sintaxis.
        Vehent pues, que en la Isla faltavan estos llibres tant necessaris para la perfeta intelligencia de la llengua llatina, y que las personas capaces de enriquirla ab tant precios tresor, no emprenian semblant traball; animat per lo amor à la Patria, y per el be commu, ab la proteccio de los Superios; determini donar à llum este nou Methodo no perque me concideràs capàs de formarlo ab acierto, sino ab la confiansa de que sempre podria servir de alguna utilitat, y esperant que las personas intelligents, y doctas serien indulgents à los meus errors, é inadvertencias.
        Ab esta confiansa despues de haver consultat los mes habils Authors Gramatichs, he format este Methodo, ò Rudiments, à los quals he ajustat un breu tractat de Generos, Declinacions, Preterits, y Supins, per suplir la falta del Diccionari de principiants. Y si estos Rudiments tenen acceptacio en esta Isla, donaré à llum la segona part de este nou methodo, qui contindrà las particulas, y las reglas mes difficultosas de la sintaxis.