Arrendament de la possessió de Son Serra

Bm-1799-7.4

    Antoni Moll arrenda la Posessió Son Serra
per temps de quatre añys que comensaren dia 3 setembre 1799 y finiran dit dia
de lo añy 1803 per annua mercè de 120 lliures ab dos iguals pagues la primera
als 18 dezembre y la segona al primer
setembre . Més 25 quarteres blat, 25 quarteres sivade, un quintar formatge, y per el disapte de St.
Thomas un parell de capons, un parell de gallinas, un paner de ous, y una
porsella de pes de mitx quintar, y per el dimecres Sant altre paner de ous y dues cabrides de valor de 2 lliures quiscuna, y per el dimecres antes
de sincagema altres dues cabrides de dit valor, més un tosino de dos añys tot
cade añy del modo se expresa en la escriptura de dit arrendament .

    Dels 6 setembre 1799.

 

    Nota

    L’amo·n
Geroni Moll pagá per dit Antoni son germà fins a la pague que caygue dia 1
setembre 1800 inclusive.

    Dia 13
janer 1802 he rebut de Antoni Moll per mà del Dr Lloret a conte 60 lliures.

    Dia 28 maig 1802 pague el corder
forro per conte de dit Moll 36 lliures
y descontades de estas 12 lliures per
6 cabrides dues de lo añy 1801 y las quatre de este añy.