Arrendament de l’heretat del canonge Joan Barceló

Bm-1712-7.4

               Qualsevol
qui vulle pendre en arrendament per temps de III añy contador des de el die del
lliurament en avant las cases y hort de la heretat del señor Gm
Canonge Juan Barcelo situades en la Parroquia de S. Miquel en lo carrer olim dit de
la partida de Barcelona. Sapian los ditors, que en dit arrendament van
compresos dos aposentos novament fabricats a llivell de la habitacio prinsipal
de las matexes cases aço es ab la forma y modo que se troben dits dos
aposentos.

               Ittem
per pacte, no van compresos en lo arrendament los estudis inferiors aço es los
que tenen son portal al enfront del portal fora de las matexes cases; be empero
van compresos la botiga de ma dreta entran a la entrada y los demes estudis del
primer y segon repla de la escala prinsipal.

                Ittem, no
van compreses en dit arrendament algunes botigas y algorfas, que ya se troben
arrendades, tinint sos portals en lo matex carrer; y tambe no va compresa la
cotxeria.

             Ittem
per pacte lo arrendatari haura de pagar lo que offerira per Annun Merce ab dos
iguals pagas de mix a mix añy antisipadament y donar idonea fiança a contento
dels señors administradors.

           Ittem
per pacte lo arrendatari haura de pagar los gastos de corredor y qualsevols
altres que se offerexquen en lo arrendament lo qual se fa de orda dels señors
administradors de la heratat susdita debaix escrits. Per so digay qui voldra y
se lliurara al mes donant fet als 31 maig 1712.