Arrendament de Son Ribot

Bm-1678-7.4

(…)

              Primerament es pacte que vos dit Conductor me hajeu de donar y
pagar cade añy durant dit arrendament per annua merçe de dita possessio, ço es, de una part sexanta lliures monede de Mallorca ab dos iguals pagues, la primera el die y festa de Pasqua de
Resurectio y la segona el die y feste de St. Miquel del mes de setembre tot
primer vinent, y de altre part sinquanta quarteras blat y set quarteras de
civada, tot bo, net, y rebedor, pagadores el die y festa de St. Pere y St.
Pheliu del mes de Agost tot primer vinent, y axi quiscun any, de la matexa
manera portadas las ditas 60 ll dins la present Ciutat a la mia propia habitatio a peatje de 5 ll etc., y lo
forment, y sivada devall lo arer ab peatje axi be.

(…)

              Item dona a vos dit Conductor per stims de dita Possessio los bestiars siguents, estimats ab
los preus de baix scrits, los quals bestiars tindreu vos dit conductor a mitjes
ab pacte que hajem de partir los augments faran tret primer lo estim dells y si
acas se disminuira ho pagarem axi be per a mitjes.

              Item quatre vaques, dues bravas, y una vadella y un vadell estimat
tot quaranta sinch ll dich                                       45 ll

              Item vos dona un cavall ay y vinagre de edat de 10 anys, estimat
sinquanta lliuras deu sous                               50 ll 10 &

              Mes un parell de bous lo
un de deu añys y lo altre de vuit, estimat                                                                    38 ll 38 ll

              Mes un bou de 15 anys,
estimat deu lliuras deu sous                                                                                      10 ll 10 &

              Mes dotze quarteres de blat                                                                                                                        12 qres blat

              Mes dotze quarteres ordi                                                                                                                            12 qres ordi

              Mes dotze quarteres vena                                                                                                                           12 qres viña

           Mes vos dona los gorets
continguts en lo arrendament, arrendament de dita Possessio que finireu el die y festa de St. Miquel de setembre
proppassat, los quals junctament ab
lo demunt dit stim axi de bestiar, com llevos que ja teniu en vostron poder per
asser vos el qui lo haviau de tomar en lo arrendament, que finireu dit die de
St. Miquel proppassat, me restituireu ab la dita forme y modo que de sobre lo
haveu rebut ab lo matex estim a la fi de dit arrendament.

             Item es pacte que ultra
la annua Merçe me hajeu de donar, y pagar cade añy durant dit arrendament un
quintar formatje fet en lo mes de mars, dos anells o 2 ll lo que jo
volre el die de Pasqua, dos parells de capons, el die de Nadal y dos parells de
pollastres, el die de St. Juan tot portat a la mia propia habitatio dins la present Ciutat o aqui ahont jo voldre a
costes vostres propries ab peatje de 5 ll.

          Item es pacte que vos dit
Conductor, hajeu de pagar el salari del present
acte per una y altre part de nosaltres al Notari Infrascrit.

(…)