Autorització del Consell per a comprar forment

Huy diumenge que
comptam XX del mes de juny de 1567 foren
congregats dins la sala de la
present
universitat
los magnífichs mossèn
Nicolau de Quint, donzell, mossèn Vicent Andreu,
mossèn Perot Torres Vidal, jurats de la present
universitat, lo magnífich mossèn
Antoni Joan de Bernat, quart jurat, lo discret mossèn
Miquel Arabí, notari y scrivà de la present universitat, e yo Miquel
Johan, notari y scrivà de la present universitat. Fonc determinat per tots los
sobre dits que sia propossat als savis de consellers que
si·ls aparexerà, puixs la anyada
de la cullita de blats est any no és estada tal que sens forments forasters no·s pugam passar, que per ço dits magnífics jurats tingan loc y
poder de assegurar la suma de forments que
els aparexerà y per aquella convenir ab qualsevol mercader o mercaders y que tinguen loch y poder dits magnífichs jurats de comprar forments y farines y bescuyt de
qualsevol persones, axí capitans
de naus, galeres y qualsevol altres vaxells, com de mariners, mercaders y altres qualsevol persones
al millor y més acomodat preu que poran y per dit effecte de
compra de vitualles tinguen dits magnífics jurats loch y poder an sercar dinés a qualsevol interés y de
manllevar censals y per dit manlleute de censal sien manllevadors en nom de la present universitat y no en nom llur
propi mossèn Joanot Cotxillos, mostessafs, y mossèn Hierony Francolí, clavari,
y dits magnífics jurats si a dits savis de consellers aparexerà, tinguen loch y
preu de fer procura o ab lo millor modo que ad aquells ben vist los serà donar
orde en que·s còprien los dinés dels asseguradors del forment tremetra mossèn
Joan Tur, síndich, lo qual se perdé, y també tinguen loch y poder dits
magnífics jurats si a dits savis de consellers aparexerà que ab lo milor y més
acomodat preu que poran, mirant en tot y per tot lo bé y útil de la present
universitat y dels poblats de aquella.