Autorització per a noliejar vaixells per a portar moltons a Eivissa

Huy diumenge
que comtam XXVI de febrer MDLXX congregats y ajustats dins la sala de la present universitat los magnífics mossèn Bartomeu Tur, mossèn Francesc Palerm de Toni Bernat, dos dels tres jurats de la universitat de la present vila e ylla de
Y
viça, lo
magnífic mossèn Guillem Roselló de Toni
Bernat, quart jurat, absent lo discret mossèn Miquel Arabí, notari y síndich de la present universitat, per estar pres per sa senyoria, y yo Miquel Joan, notari, scrivà de dita universitat, sobre noliegar un vaxell o vaxells per aportar en la present ylla lo bestiar
llenar que Steve Cucarella,
carnisser, a portat de Orà, que huy són en Alamut que per ço, si aparexerà
als savis de consellers, que los
magnífics
jurats tinguen loch y poder de noliegar vaxell o vaxells per aportar de
dits moltons al millor y més acomodat preu que s’i porà que tingan loch y poder
de sercar dinés millor los aparexerà per a pagar dits nòlits.