Bernat Rosselló: Encarnació del Fill de Déu

Bm-1905-6

            Encarnació del Fill de Deu

Jusep, fill de
Davit, no

tengues por de
rebre la teva

esposa Maria; lo
que du

dins ses
entranyes, es obra

de l’Esperit Sant.

SANT MATEU I, 20

 

            Punt I. er — Maria y Jusep,
feels a n-el vot de castedat que tots dos havien fet, com a dos ángels vivien
plegats dins la casa ditxosa de Nazareth. No obstant, Deu feu en Maria la
maravella grandiosa del seu poder y amor sens fi; el Verb diví per obra de
l’Esperit Sant habitava dins les virginals entranyes de l’esposa de Jusep.
Solament Deu y Maria saben aquest inefable misteri: Deu y Maria l’oculten a
sant Jusep pera provar les seues virtuts.
Sant Jusep, segons espressió de sant Pere
Crisòlech, fonch el testimoni autèntich de l’inocència de Maria, el guardiá
feel de la seva puresa y l’apologista millor de la seva virginidat. Clarament
veu que la seva esposa va a esser mare y no comprèn ni s’esplica una tal cosa.
¿Qué fará ’l sant Patriarca? Angúnies mortals oprimeixen el seu cor. Cap enteniment
humá poria compendre, ni llengo d’homo esplicar lo que patia sant Jusep. ¿Quina
resolució será la seva? ¿Abandonará Maria? La justícia, la caridat y la piedat
no le hi permeten. ¿Podrá estar amb ella? El desconeixement de qu’es obra de
l’Esperit Sant lo que passa dins la
Verge, le hi impedeix, encara que ab imponderable dolor y
cruelíssima angústia de la seua ánima santa.
Com es just segons el sagrat Evengeli, pensará de
deixarla ocultament, esperant que Deu li ajudará.
¡Hermosa llissó per noltros de gran prudència
y de caridat vertadera!

(…)