Bombardeig de Vila des del mar

Dimecres
q. comptavem XVIII del mes de Agost 1536, hora quasi de mig día, vingué nova de
la volta de Santa Aularia com venien dotze galeres y un bergantí, y a poch
instant, del castell y del campanar de la present illa descubriren les dotze
galeras y un berganti, y essent derrera la illa de les forques, deventàs lo
bergantí y las galeres venien totas a la vella, y essent lo bergantí a la punta
de la illa del Botafoch, del baluart de la portella de la sglesia tiraren un
colp de bombarda a nel bergantí. Vegent açò lo bergantí, feu (una palabra
ilegible) y torná a les galeres, y les galeres vegent açò totes amaynaren las
velles y tengueren lur consell, y vista la present ferense tres squadrons, ço
es, en lo freu de la Illa Plana
tres galeres, y cuatre a la punta fora del Botafoch, y sinch y lo berganti
vingueren prop de la Illa Negra
del fosar dels serrayns, y de allí tiraren mols tirs de bombardes a lo castell
y a la villa y a la sglesia, entre los quals pegaren un colp de bombarda a la
capella del glorios San Martí, lo qual foradà la paret de la capella y entrà
dintra la sglesia y (mot il·legible) la polsera del retaula de dit San Martí a
la paret de lo Apostol San Bartomeu, y altre donà a la paret de la sacrestia y
no li va fer cosa ninguna, y altre colp donà sobre la vidriera del altar del
Arcàngel San Miquel, en la paret de la sglesia, y un altre en lo campanar sobre
la casa del relonge, en un peu de pedre meresa que té dit campanar, y pessá de
clar y la pedra caigué baix y altre colp de bombarde més alt en la més alta
finestra de las que estan devés la porta nova de la sglesia, y de aqui anà a la Pabordria y sfondrà un
terrat de cambre y passà a la
Almudaina, cosa de no creure, q. cascuna pedre q. tiraven
pesava poch mes o manco sinquanta liures de ferro colat. Teniem en lo port tres
naus, en que ni avia una grossa de regusseus y una altre xiqua y una del senyor
de Monago, molt ben armades, y veyent q. les galeres aten grans colps los
donaven de artellaria, desliberaren alexarles y de fet ho feren, q. tots
desampararen les naus y vinguerensen a la villa, y ten fort eren les bombardes
y ten grans y aten furioses, q. pasaven la nau de banda a banda y senportaven
tot quant trobaven devant, y los q. més trebal donaven a les naus fonch huna
galera q. estava deval la penya del moli den Tur Scarey, q. de la terra no li
podien tirar y ella feya la guerra a les naus, en special a la nau grossa de
regosseus, q. no tirava colp q. no la ferís. Y nosaltres tiraren molts colps de
la nostra artillaria. De manera que aprés sen anaren a la volta de les vinyes
de mos. Francolí y passaren fins a la torra de mos. Guilem Orvay Tetí, y
aportárense moltes galines y molts porchs. Creyem q. son francesos. Y de alí
sen anaren. Nostre Senyor per sa infinita misericordia nos vulla guardar. Amen.