Capítols dels sastres i calceters de Manacor

Bm-1597-7.5

           Il·lustríssima Senyor Loctinent General

         Mitgensant decret per
vostra senyoria il·lustríssima fet es stada feta separació del ofici de sastres
y calseters de la vila de Manacor dels sastres calsaters y confraria de la
present ciutat de Mallorques y per dit effecte se són ordenades per dits
sastres y calseters de dita vila certs capítols per observància y manteniment
de la confraria dels sastres y calseters de dita vila, suplica per so Pere
Fiol, en el qual és stada donada potestat com appar en dita determinació de
consell, sia servit V.I.S. sobre la observància de dits capítols interposar sa
auctoritat y presidal decret…

          Capítols ordenats per los sastres y calseters
de la vila de Manacor per observància de la confraria.

          Primerament
fonch ordenat per conservació de la present confraria y collegi que quant se
haurà de celebrar consell per binifici de la predita confraria y collegi se
haje de cridar lo balle real de la present vila o el seu loctinent per aquell
elegit y lo scrivà de dit collegi per continuar lo que determinaran.

          Item
fonch ordonat que quiscun any sien inseculats deu homens de nostre art bons y
suficients ab lo faust y salud ab le orde de sach y de sort, y de aquells ne
sien trets dos los quals sien sobreposats y après dels vuyt restants dins lo
sach ne sien trets dos los quals sien promens y després un clavari, y aquell
que ixirà clavari ha de donar una suficient fermansa a coneguda dels honorables
sobreposats.

       Item fo[n]ch ordenat que qualsevol sastre
o calsater que ixirà sobreposat o prom no puscha exhimir-se de tal càrrech, y
si algun sen volrà exhimir tinga de pagar sinch liures a dita confraria.

        Item fonch ordenat que la festa de la
gloriosa Santa Lucia sie colta y celebrada per los sastres y calseters de la
present vila per ells y per tota lur família en pena de sinch sous pagadors lo
ters al senyor rey, l’altre al acusador y lo restant a dita confraria.

       Item
fonch ordenat que quiscun diumenge sie celebrada una missa baxa en lo altar de
dita confraria y absolució a la fi de aquella en sufragi y refrigeri dels
confrares y benifactors de dita confraria.

        Item
fonch ordenat que quant mora algun confrare, o de gràcia o forsat, que los
sobreposats tingan quatre ciris y aquells hagen de donar a quatre confrares y
aquells sien obligats acompanyar lo cos mort de dit confrara a la sepultura y
al qui contrafarà al present capítol hage de pagar un quartà d’oli a la
confraria, si ja dit no tenia legítim impediment per lo qual fos scusat de tal
càrrech, que tots los restants confrares hagen de acompanyar dit cos mort a la
sepultura sempre que sien cridats sots la pena demunt imposada.

         Item
fos ordenat que quant muyre un confrare, o forsat o de gràcia, en sufragi y
refrigeri de la ànima de aquell sien celebrades dues misses baxes.

        Item
fonch ordenat que quant hi haurà algun confrare sastre o calseter malalt o
necessitat, los sobreposats o promens de la dita confraria y collegi pugan
subvenir a la necessitat de aquell de diners comuns de dit collegi y art, fent
pòlissa an el clavari firmada dels sobreposats o promens.

        Item
fonch ordenat que tots los mestres y fadrins de la dita art de sastres y
calseters sien tinguts a pagar a la confraria tots anys vuyt sous y vuyt diners
per la charitat, sufragis y gastos de dita confraria, los quals hage de cobrar
lo clavari de cade qual prenint dos diners quiscun dissapte anant per quiscuna
botiga o loch hont faran feyna, y si acàs dit clavari no anirà quiscun
dissapte, o de quinse en quinse dies, incorrega en pena de vint sous
applicadors lo ters del rey, l’altre ters al acusador y lo restant a la
confraria.

      Item
fonch ordenat que nigun fedrí ans de ésser exhaminat pugan tallar niguna manera
de roba sots pena de tres lliures applicadores en lo modo predit, ni tant poch
sots dita pena en lo mateix modo applicadores nigun fedrí ans de ésser
exhaminat puga tenir botiga.

         Item
ordenam que qualsevol fedrí aprés de ésser fora de carta quant se volrà
examinar hage de pagar al dit collegi de sastres y calseters tres lliures si
serà fill de mestre y sinó serà fill de mestre hage de pagar quatre lliures y
deu sous moneda de Mallorques.

         Item
fonch ordenat que no pugan examinar fedrí algun sens assistència dels
honorables sobreposats, promens y clavari de dit collegi y art, los quals
serviran per examinadors y no pugan demenar més de vint robes al fedrí que
examinaran, ans bé si manco volràn que pugan y axí bé al fedrí que demanarà
plau per lo examen no li puguen donar més de quinse dies, y lo fedrí que serà
examinat hage de pagar un real castellà a quiscun exhaminador y dos sous al
manofle de dita art.

        Item
fonch ordenat que no pugan examinar fedrí algú sens que primer no hage feta
feyna dos anys continuats per les botigas de dita art.

 

(…)