Carestia de blat i autorització de compra de blat a Provença

Dit
dia fonch determinat per los sobre dits, tots concordans, que sia propossat en
lo dit general cosell que vist que la anyada present se amostra molt flaca y
tant que·s té per sert serà més faltada que la anyada passada que a penes se
cobraran les lavors y la ylla estar huy molt buyda e falta de formens, que per
ço sia propossat als savis de consellers si ad aquells aparexerà, que havent
entès los magnífichs jurats que en Fransa y per la Proensa se a cullit molt
forment y si amostra molt bona anyada, que deguen y pugen scriure als gaballés
de Nissa ho a qui millor los aparexerà que si poran conduir una navada de
formens ab dinés o a trueco de sal, com millor los aparexerà als dits magnífichs
jurats y determinaran los savis de consellers fins a quina suma los aparexerà
que·n deguen scriure.