Carta a mossèn Joan Guardiola

Bm-1300*-4

               … mailorca… mars… …era a malorques a vij de fabrer

             Honrat auulen-quo meu ia
vostra latra rabj d·aquasts djas de la qual agj gran pler e agj ras-pos-ta da
una latra la qual uos auja tramasa e ax[i] matex sabj la uostra bona sanitat
da·la qual agj gran pler plasia Deus qua la us prest a uos e a nosaltres e qua
ans uagan ab salut molts ays e bons a plar da deu amen.

            Honrat a-bl[e]nquo: dauats
saber axi quom lo·fal-quo qua yo [uo]s a[u]ja ascrit e tramas al·bis-ba da
ualen·scja e lo·y tramas per n·ugat da Lupia lo qual era asi e a·ssa·n anat ab
una nau e mon senyor para a·li donada ia latra la qual ua al bisba e
an cas a dir an en rapay aujts uangut d-aquj qua al pas-quo·n dauau uanir per
qua uos prech que uangau si fer sa pot abans aci Barsalona, quom nosaltros deus
volent per la primera j dauam eser e si a Deus plau a quo[mença]me[n]ts aci an
Barsalona ab salut e iram a ma…

            [H]onrat aulenquo, prech
uos per amor da mj qua quan [uo]s an·uandrau d·aqui qua me portau ia
dotsana d·am[boll]as pels blanquas qua·y jxan adobadas las quals… ons per fer
un sach per uastir quan fan fort… moltas quosas axi matex uos prech da… x
so as da·sada per sayir lo qual sia tan anpla [quom un] tros da paper e qua sia
axi quom uaurats… ts quolos qua dju su·s da uart a uer-mel… ch blanch e las
baras uardas sian pus… iua… s… s uar-malas e lo da·n mig blanqu[e]s…
nada si·poch mes poch meys so as viij forats… sabrau uos la mjda e d·aso uos
prech per amor da mi. Som [t]ots sans e als no·s troba·l, e to[t]s los parents
fora uos saludan molt a·s pensa uos [i]ch amb gran [d]asig de[u]s·per sa marsa
nos ich aport ab s[a am]or. Amen.

            J[oan] Gurdiola, homel
nabot u[o]stro… quom a Deus plasia, qui molt u[o]s saluda e·s comana a uostra
gracia.

            Al honrat mosen Yoa[n]
Gurdiola an Aujyo.