Carta al Sr. Pedro Geroni Penya (Roma)

Bm-1693-4

              Mallorca y Abril als 12 1693. Senyor
Doctor Pedro Hieronim Peñya, prevere,
Roma.

            Amigo y Senyor:
a totes les de vostra mercè tinch respost, y ja diguí doní
satisfactió a los 20 scuts y li enbií orde per 25 més. Enbií axí mateix per
duplicat lo actuat devant lo jutje
sinodal, y que ab la còpia de la sentènsia tenia vostra mercè bastant
informatió de lo que havia corragut ab lo primer prosés dientli que oposàs que
no era al Michal [?] de parantela per no haver-o justificat per batismas que
per axò me apel·lí, y rematí arma com a atestasió de havar-i agut dos Jaumas
[…?] nottari y axí que vostra
mercè demenàs justificàs per fons de
batismas la sua parentela enbio are la consuetut qu·és en Mallorca de col·lar luego los benefisis y
juntament que lo tasorer Barçaló fonch aleets Jutje sinodal y que los eximinads
[?] han exersit lo ofisi que artes dilations fetas per la part altre, ha
constat y are aprés de publicats és axit ab comunitatur, y exa sen firma de
abogat y lo ha buscat lo […?] diversas vegades per dir a qui lo havia de
aportar jo he feta fer exa còpia que no obstant surtissen si és conpulsade diu
lo Doctor […?], nostron advocat,
que axí baste per demostrar los fums de justísia tenim y que si se esperave
aprés de la comunicatió que ells surtirien que també volían rabre testimonis tot a fi de al·lergar y axí rebra la
infornatió de un cap y altre rabuda y Autenticade
con que insistirà vostra mercè en una cosa y altre y ab lo dit que
encare que sia molt bone família però no de la parentela de la fundadora de dit benefisi que nosaltres o provarem per
altes y per batismas y axí le ha provar ell y dato que ho fos que negatur és més remot que no en
Salvador, que son jermà és administrador y patronat, cridat per més propingo
com ab la sentèntia es veu con que jo
ab la apssèntia de vostra mercè y puntualidat no tem cosa. Lo Senyor guarde ab vida y salut a vostra
mercè molts añys.

                                                                                                                                                       Juan
Baptista […?]