Carta comercial

Bm-1780- 4

Patró Fran[cisco] Sabater vos don orde peraque entregueu en Barcelona cent sinchquante pesas de vuit sensillas a D[o]n Fran[cisco] Milans y Compañia, de qui prendreu recibo al peu de esta.
Però teniu entès que la carta que escrich a dit Señor declara que com li fas
pasar en ses mans 902 rr[eal]s de v[ello]n si a acàs este S[]or se vol preveler de ells, tot esto
li dareu menos, però si no vol, li entregareu las íntegras 150 pesas de vuit.

Palma de Mallorca als 25 febrer de 1780 

Antoni Gibert

 

Recibido del patrón Fran[cis]co Sabater cien cinquenta pesos sensillos que explica la
antecedente orden.

Barcelona y marzo de 1780

Francisco de Milans