Carta de Joan Alcover a Francesc Matheu

Bm-1920-4

            Palma
8 d’ Abril de 1920

Sr D. Francesch Matheu

 

          Molt estimat amic: he rebut la seua lletra
del dia 5. Veig que van a publicar les Obres
Catalanes
d ’En Miquel S. Oliver. D’originals que probablement no sien
coneguts á Barcelona, no tench noticia sino d’un discurs presidencial dels
Jochs Florals de Nostra parla (no
recordo la data fixa). Tenia jo el manuscrit i vaig donarlo a n ‘En Miquel
Ferrá, perque el posi a disposició de V. En Ferrá va sortir en el correu
d’ahir.

           En
les coleccions del setmanari popular que va ser primer L’ignorancia i despres La Roqueta,
hi ha alguns articles i versos de l’Oliver, en mallorquí vulgar. Aquets no em
sembla que sia propi mesclarlos amb els altres escrits en catalá literari.
L’autor segurament no hauria volgut incluirlos. Ara, si es fes un petit aplech
exclusivament dialectal, del cual fos basse L’Hostal
de la bolla
, publicat a la biblioteca de “L’Avenç”, pot ser
podrien aprofitarse. En tal cas, disposi de mi per cercarlos. No tench la
colecció, però cualcú l’em deixará per registrarla.

          No
recordo aquest discurs a la llotja de que’m parla. Fa anys va haverhi una
solemnitat sobre el projecte de monument a Ramón Lull, i l’Oliver va dir unes
breus paraules, en castellá, i sense importancia. Aixó es tot el que sé de la
llotja.

           El
que es notable es el discurs llegit per l’Oliver, en catalá, quan En Marian
Aguiló va ser nomenat “fill il-lustre” de Mallorca. Está imprés, i
supós que el coneix.

           Tant
per tractarse del anyorat Oliver com per ser cosa de V., faré amb molt de gust
tot lo que em mani.

           Un altre dia veuré d’enviarli quelcom
inèdit per La Catalana.

           Son amic devotissim

           Joan Alcover i Maspons