Carta de Mateu Obrador a Antoni M. Alcover

Bm-1907a-4

A Mossèn Antoni M.ª Alcover: a Halle.

Homo de Deu! Anit passada la m’entregaren
a sa seua tarjeta germánica, ahont
vostè ja pareix qualcú més de lo qu’era per ací; car axò de la «Generalvikar
des Bischofs»… etc., pareix cosa més grossa que Vicari General del Bisbe
nostro.
Endevant
ses atxes! y alerta que aqueys panxons y sadolls que diu que pega d’alemany, no
li fassen ventrey ni li congríen un aplech que llavors sia mal de pahir y li
hajem de donar qualque presa de senet o un gra de ceva. Es d’esperar que no sia
axí, sinó al contrari, que li sia una menja ben digesta y assimilable y que li
fassa bon profit, tenint un cuyner tan pràtich y ben nostrat com el Dr.
Schädel, qui le hi sabrá aguiar amb bona salsa.

D’axò que vostè’m diu, que’ll el tracta com un papa, enque sia protestant,
no me’n meravell gens; perque anc que no s’avenguin ni llauren d’un meteix coll
en qüestió de credo, com que vostè es
apostòlich romà y ell es apòstol romanista que predica y ensenya
y mos propaga sa benvolguda llengo nostra, lo que no es a un cap es a s’altre,
y tot vaja a un munt, y ja hu aclarirem! Bons siem noltros, y volguem bé a qui
bé mos vol, y no n’hi haurá tants de dolents, ni d’aquells qui pensen y creuen
que res se pot fer condret en aquest món, en no esser a esclafits y bregues y
cinglades.

Me fa goig, amich Mossèn Toni, y
m’exampla es cor axò de veure que si per un cantó establim y organisam sa Solidaritat política acoblant elements
que abans eren com es ca y es gat y casi res lograven esbargits cadascú pe’s
seu vent, noltros també enardits y encoratjats per amor de la llengua, formam y
com més va més reforçam aquesta altra solidaritat
filològica
, que tan bons fruyts y bell esplet mos ha de donar, ad majorem linguae praedilectissimae gloriam,
y mos fa conexents y amichs corals d’homos estudiosos y sabuts, que amb noltros
llauren d’un coll, y per aquest vent bé se pot dir que son de la nostra.

Ja hu crech que de bon gust
remetré al Dr. Suchier, al qui conech prou de nomenada (encara que no
personalment) els 2 quaderns —únichs fins ara publicats— dels nostres Còdichs
Llagostera y Çagarriga. Per aquest meteix correu los hi enviy a vostè, ja que
s’oblidá d’apuntar-me s’adressa d’ell; y axí meteix ara la m’enviy, si la sab,
perque dia vendrá en que li haurem de remetre qualqu’altra cosa. No hi puch
incloure, en es paquet d’avuy, s’exemplar de sa Gramática Forteza, perque no’n tenía
cap a s’arxiu y l’he hagut de demanar a s’impremta de la Misericordia; però
p’es correu vinent confiy de poder-la-hi enviar, y no perdré cala.

Altresí molt content m’ha fet,
d’axò que’m diu, de sa bona y propicia disposició d’en Prat de la Riba (com era d’esperar)
referent a sa nostra edició lul·liana; y conforme a ses indicacions de vostè,
posaré fil a l’aguya y remetré s’instancia —si no la hi duc jo mateix— demanant
que mos hi donen una maneta.

Qui mos n’hi ha de donar també
un’altra, segons vostè ja n’está entresentit y jo li vaig dir, es aqueix misser Bernat, qui tant bé’l tracta com
hoste; cuydant de fermos o procurarmos una feel y exacta copia des Blanquerna segons es ms. de München, que
l’hem mester sens falta, per aquest any vinent. Ara que vostè hi es y el té
prop, en poren parlar, d’asseguts, sobre sa forma y manera d’obtenir aqueix
trellat, retribució qu’es nostro bossot
lul·lià permet destinar-hi, etc. etc. Y ara meteix ja li pot advertir que
aqueix no seria s’únich ni es derrer que de München mos convendrá veure; perque
derrera es Blanquerna vendran es Libre de l’Home, es d’Anima racional, es de l’Arbre de Philosophia desijada, es del Libre de Proverbis, el de Vertuts e Peccats y qualqun altre. A
veure, idò, si fan barrina y queden closos; fent entendre al Dr. Schädel que,
si bé no’s tracta de cap ganancia orba, axí mateix pot haver-hi un sou que
gonyar y treure-hi jornalet, com jo’l trech ací, copia que copia, amb punts y
amb hores. De tots modos, s’encarregar-se’n ell, d’aqueys trellats, sempre mos
sería més ventatjós que no haverhi d’anar un de noltros a fer-los. A veure,
idò, si hu trempen.

També avuy li remet alguns
retays periodístichs, y amb sa Gramática anirá un article sobre Hern Bernat,
que demá o passat publicará L’Almudaina.
Procuraré que no hi haja tantes errades com a sa Gazeta. Memories, y una aferrada p’es
coll los envía coralment son afm.

M. Obrador