Carta de Mossèn Just Pastor Pinya a son pare

Bm-1718-4

 Mon Para: voldria que la present
vos trobàs a vós, ma mara y tots los de casa ab perfecta salut. Yo la estich gosant,
a Déu gràcias, per lo que sia del vòstron gust manar-me. En la present vos don
havís com als 2 del present lo embaixador de España, el Sr. Cardinal Aquaviva,
per orde de Su Mayestat el Sr. Phelip Quint, que Déu gde., que tots los
españols sortíssan de Roma. Y el pregó fonch ab grandíssimas penas a tots los
que no sortirían, las quals penas són las sigüens: que los que no sortiràn sían
declarats traydors an el Rey; sos béns confiscats; que may més púgan tornar a
España, y confiscatió de béns a tots sos parents fins al quart grau. Y desde el
pregó fins al dia present són sortits més de 6.000 pretendents españols, entre
catalans, mallorquins y castellans. Y yo tinch determinat de anar a
Montefiascone per tota esta semana, advertint-vos que vui es dimars, y no per
axò dexareu de escríurer per la posta de Gènova y per la posta de España quant
vos aparexarà, que Montefiascone és una ciutat de 15 lleguas lluni de Roma, a
ont moltíssims españols són anats, per ser una siutat de molts bons ayres y los
viures molt barato, que ya he dexat comenat a un jenra de la mia patrona, que
totas las cartas que vós me anviarau, que las anviï a Montefiascone, y tan farà
sens dubte, per què és home de bé y desitja servir-ma, y yo esper ab lo favor
de Déu que las cosas se ajustaran molt prest, segons lo que la gent diu y molts
subjectes de conseqüència, advertint-vos que tots los qui són sortits de Roma
han dexada tota la roba en Roma y són anats a llocs molt prop de Roma, per las
grans esperansas que tenan de tornar prest en Roma. Yyo també dex tota la mia
roba en casa de la mia patrona, y sols men portaré dos o tres camisas y un
vestit, per no portar embarassos al fer lo que los altres han fet, y axí
donar-vos bon ànimo, y no desconfiau de ninguna manera, que esto es cosa que no
pot durar per havís.

 Mon para, llargament vos tinch
escrit per la posta de España sobre las mias desgràcias. En la present no tinch
novetat ninguna de què avisar-vos, y axí em referesch a lo matex, per què fins
sia vinguda la carta del Sr. Bisbe no estirà despatxat. Moltas cosas…, ab
esta, y perquè no tinch temps, per quant estich de viatge, la semmana qui ve
vos havisaré molt llargament per dita posta de España. Mes vos don havís, que,
si acàs haveu pagat la lletra a lo Sr. Antoni Mojer, li damanareu los diners en
virtud de este recibo que va inclús en esta…, y que yo en tinch un altre, que
quant sabré que hareu rebut al present, vos enviaré lo altre. Mes vos don havís
com el germà Christòfol partí de Gènova, amb el matex vaxell ab que ay ba anar
al dilluns de las festas de pentecostes, per havís. Esto és quant se me offerex
dir-vos a la present, y de ma part dareu moltas recomendacions a ma mara y tots
mos jermans y jermanas, no olvidant-vos a vós, cuya vida gde. Déu molts anys
com desitjo y he menester, y tant prest com en Christòfol serà arribat a
Mallorca men dareu havís, tant prest com sarà possible p. no estar ab cuydado.

Vòstron fill

Just Pastor Piña Pre.