Carta dels síndics al Príncep D. Felip sobre la fortificació de les muralles d’Eivissa

Molt
alt y molt poderós Senvor. ― Per lo pagador que derrerament fonch d’aquesta
illa haurá estat informat V. R. Altesa de la flaquesa de las muradas de la vila
y Castell d’aquella y de la molta necesitat tenen de esser fortificadas, y no
resmanco de las nostras pocas forsas, majorment d’aquest temps, que ningún
comersi ni tráfec de naus se fa, per falta del qual dita la illa está molt
pobre y sens diners, concorrent encara las flacas anyadas de forments, per ont
sens adjutori de V. R. Alt.ª es impossible fortificar la dita fortalesa del
modo que es requir per lo recel se té de la armada del turch y del rey de
Fransa; e com al present lo Rt. de M.ª (Regent de Mallorca), qui estos dias es
estat ací per Visitador real, haia feta execució de mil y cent coronas, per
certas penas, dels bens de Nicolau Quint y Joanot Cocarella, las quals mil sent
coronas sían a beniplacit de V. R. Alt.ª, y si axí li será servey, serian part
per ajudar a la fortificació de las ditas muradas, ab lo que per altra part li
plaurá socorrer aquesta sua illa a fí que ens puguem defendre y resistir los
inimichs de sa C. Mat. (Cessárea Majestat), axí suplicam a V. R. Alt.ª li
plasia fer mercé an aquesta Universitat de las ditas mil cent coronas per la
dita necessitat y servey de V. R. Alt.ª, com en altre manera, no tenit la dita
o altre mercé, restará aquesta illa sens defensió alguna. ― De la sua illa de
Eyviça a II de setembre de MDLII. ― De V. R. Alt. ― humils vassalls qui las
mans y peus li besan. Los Jurats de Eyviça.