Clam al governador per la injusta aplicació d’una taxa

Die VIIII decembris MDLXXIII

Il·lustre senyor governador y
capità general etcètera.

No sens molta rahó y ànsia dos
reals visitadors que són venguts a visitar la present illa per orde de sa
magestat per a redresar y posar orde ab moltes coses que de necessitat convenia
se remediassen, entre les altres coses que [en la] real visita ordenaren y
instituïren fonch elegir y diputar cinch bal·les quartoners, u de cada cortó,
donant-los loch y facultat que de allí avant los dits bal·les entenguessen y
mirassen per lo que convé al bé de tot lo poble, donant-los entrada en los
consells generals y que sens ells o la mayor part no·s poguessen tenir ni celebrar los dits consells com
més llargament ab les ordenacions per assò
fetas és clar de veure, no res menys los [facultaren] que per
coses tocants y concernents al bé universal poguessen fer supplicaccions y advertir los presidents
de les coses necessàries y encara quant per [inconve]nients
fer scriure a sa magestat y donar havís de les coses que cumplen a son real ser[vici] y axí, dins de la dita potestat a ells concedida en virtut de l’offici y càrrech de bal·las
cortoners,
compariren
davant vostre señoria los
honorables Joan Ferrer de Pere[lla],
cortoner del cortó del Rey; Berthomeu Tur de Toni, cortoner de Balanzat;
Bernat Torres “Seguí”, cortoner
de Pormany; Francesch
Palerm, cortoner de
les Salines, y de Bernat Sala, cortoner del
Pla, dient y a vostra señoría
deposant com en la present illa se fan molts agravis per los regidors y administradors de la universitat, los quals suppliquen sien per vostra señoria remediats perquè tenen per cert que essent vostra señoria
vingut novament en lo govern de aquesta illa, fins huy no li són vinguts a notícia.

E primerament diuhen y a vostra señoria molt perfiquen que los anys passats se féu una tatxa de certa summa y quantitat [prenint apellada] que havia de ser per
a fer cases, llits y posades per los soldats que·s rehidexen en guarda de la present illa, la qual tatxa se
havia de pagar ab sal o diners a rahó de sis sous per centenar dels béns que cada hu tenia y dita
tatxa o tall fonch lliurat a l’honorable mossèn Gaspar Tur perquè del procehït de aquell, segons lo
orde que los magnífichs jurats li
donarien, y axí se és vist per
experiència que molt poch
aprés que dita tatxa fonch feta
se compraren molta suma de [teles] y los matexos jurats
que Ilavores governaven les
prengueren ab llurs pròpies cases y de aquelles
feren tants
llansols o lo
que los apparegué y fins vuy may s’era vist llit fornit ni que
per dits llits dita universitat raben ningun descàrrech, ans novament
se·ha feta o fa altra tatxa per pagar les dites posades dels soldats sens que de la primera may se ha donat compte ni rahó ni persona ninguna pot dir en veritat que dels diners procehïts de la dita primera tatxa se’n
sia seguit l’orde que seguir-se
devia ni que en poch ni en molt de dita universitat se’n
sia utilada, ans los
lus diners són estats mal administrats [sens bon] orde y per ço
los dits bal·les quartoners supplican a
vostra señoria que vulla posar [en loch] y prenga informació
de tot aquest negoci per a que al[…] vostra
señoria veurà
y conexerà lo perjuý y dany que la dita universitat ha
patit y patex de la mala administració de la dita tatxa e que vostra
señoria, pratenint per lo que deu
a Déu y a servey de sa magestat, vulla provehir y manar que
tots los diners procehïts de dita
tatxa servexcan en descarregar la
pobre universitat com és de rahó y
justícia que s’espera per tal effecte. No poden dexar més avant los bal·las quartoners de advertir a vostra señoria de l’agravi tan notable se ha fet
a diversos particulars en lo examen y tatxació de béns que ultimadament se·ls s’era
[fet per hòme] elegits per lo consell dels quals, per bé n’i hagen per en entrar de ma mayor,
com se diu, y també de mà de fora, però no han elegit ninguns homes de mà mijana com
és acustumat fer en altres vegades, y de assí és vengut lo perjuhí perquè
la [tatxació] no és astada igual y per
ço se veu clarament als dits stims que
persones que abunden de riqueses y béns temporals de molts citis y possessions són tatxats ab molt poca summa y tant poca que és cosa
de
rialles, y altres que per ninguna via se poden ygualar ab aquells ab tants de béns temporals
són
aggravats y tatxats ab
tanta summna que si vostra señoria no mana remediar-ho y tornar-ho
a lloch [o altra] remei que pugam
viure ni apactar tots p[er a bé]
[…]ga perquè los uns lo aporten ab totes spal·les y los altres
no y toquen [hu] ab un sol
dit, totes les quals coses són tant evidents y [claras] que no tenen necessitat de prova alguna sinó de
mirar lo stim perquè ab aquell es
veurà la veritat que passa, y com per satisfacció de vostra señoria fos menester majors [instàncies]
los dits bal·les cortoners estan promptes y apparellats donar-li tostemps que vostra señoria ho proveirà y manarà.