Cobles de Nadal

Bm-1700*b-2.1

AL NAXAMENT, COBBLAS

 

Estrivillo

 

Bielet, anem de un vol

a Betlem, que en aquesta hora

nos han dit que una Señora

ha fet un nin com el sol.

Los Àngels, fets un estol,

fan festas al Miñonet.

Mansballetas, Bielet,

que
Déu és nat para nós;

per axò, estich tan gojós

que ball y fas un botet.

 

1.

Me ha dit, pues,

Pasqual qui venia

ab molta alegria

de
vèurer un ninet,

qui
n’és nat

a
la mitje nit,

més
bell y pulit

que
un serafinet.

Mansballetas, Bielet,

que Déu és nat, &c.

 

2.

També diuhen

que se Mare hermosa

té cara de rosa,

color morenet.

En Betlem,

rara maravella,

ha parit Donzella

son fill hermoset.

Mansballetas, Bielet,

que Déu és nat, &c.

 

3.

També diuhen

que ab gran alegria

ly fa compañia

un home veyet,

casto espòs

de la Verge Mare

y putatiu pare

del Nin garridet.

Mansballetas, Bielet,

que Déu és nat, &c.

 

4.

També dihuen

que dins la coveta

ay una muleta

junt
ab un bouet,

y
alenant

la cova foméntan

y al Nin encaléntan

sobre
un payusset.

Mansballatas, Bielet,

que Déu és nat, &c.

 

5.

També dihuen

que els Reys de Orient

han duyt un present

per el Miñonet:

or y encens

y mirra offeriren,

tots tres se rendiren

al Rey patitet.

Mansballetas, Bielet,

que Déu és nat, &c.

 

6.

Jo ly duch

una porcelleta,

una gallineta

ab lo seu gallet;

pues ab esto

podran los seus pares,

en festas tan rares,

fer un dinaret.

Mansballetas, Bielet,

que Déu és nat, &c.

 

7.

Yo ly port

una cabriela;

sentiula com bela,

busca el pastoret;

perquè enténgan

que quant tench em juga

per el qui medruga

dins el Betlemet.

Mansballetas, Bielet,

que Déu és nat, &c.

 

8.

Yo ly duch

el moltó més gras,

y de vin brocàs

un bon broquelet;

pues dinant,

Joseph y Maria,

a la derreria

pendran un glopet.

Mansballetas, Bielet,

que Déu és nat, &c.

 

9.

Yo ly port

mellas y vellanas

de nous y castañas

un bon covonet;

y no fàltan

neulas ensucradas,

cocas regaladas,

dins el serronet.

Mansballates, Bielet,

que Déu és nat, &c.

 

10.

Però yo,

rigas o no rigas,

duch un pa de figas

dins un paneret.

També duch

patatas, mansanas,

pomas y magranes

del
meu jardinet.

Mansballetas, Bielet,

que Déu és nat, &c.

(…)