Començament de la fàbrica de l’església de Sant Josep

Fonamentada la Yglesia y promoguts de cap a cap alguns troços de
parets, es sospengué la fabrica trobantme yo infrascrit (Antoni Joan «Torrent»)
aleshores regint la cura de Animas en la Yglesia del Glorios Sant Antoni Abat, y sabent
molt be Deu Nostro Senyor la nostra tibiesa y falta de charitat en seguir las
cosas de la Anima
y que al seu sant servey mes mos movem per temor que per amor, pareix salvos
sempre sos inescrutables judicis, volgué se continuas dita fabrica a impulsos
de sas justificadas amenaças, pues parada que fou dita obra es mogué tal
intemperie y calamitat generalment de mortals malaltias que los que restavan
vius no eran bastants per acompanyar los continuats morts que es portavan al
fosar de Sant Antoni, de manera que trobantme ab dos altres sacerdots de ajuda
apenas teniam bastant temps per enterrar morts y sacramentar los que afligits
estavan vius.

En la qual consideració vista la necesitat gran
que en lo espiritual patian las animas ab consell dels sobredits Reverents
Senyor Paborde y Senyor Vicari General determinaren acomodar una capella a on
se pogués celebrar lo sacrifici de la
Misa y depositar lo sagrari mantenguent en ell a Christo
Sacramentat Rey de la Gloria
perque de nit y de dia poguessam donar lo Viatich als malalts que afligits
demanavan las celestials y benignas asistencias, confiats que així com el Rey
de la terra per la ajuda y consolació dels atribulats vasalls gustosament deixa
son palacio y pasa a campanya contentantse en una tenda de camp, mes be el
millor Christo Rey del cel y terra mes manso y benigne es contentaria en una
pobreta capella com a tenda de camp per animar asistir y consolar los que al
temps de la calamitat lo imploravan afligits.

Així ajustat y determinat correguent lo dichós
any 29 de 1700 als 15 de Agost, dia de la Gloriosa Asumpció y misteri del Rosari de la Benaventurada Senyora Verge
Maria consoladora de afligits, trobantme yo malalt en esta Yglesia de Sant
Antoni convocada la devoció del poble per dit dia, vingueren a les horas a esta
Yglesia lo Reverent Joan Mas Prevere a les horas vicari curat de Sant Antoni y
lo Molt Reverent Senyor Doctor y Paborde Don Joseph de Valencia, qui ab
llagrimas de consol dels parroquians celebra la primera Misa y seguidament la
segona lo sobredit Reverent Mas y continuadament los diumenges y festas.

Trobantme a Deu gracias millorat de forças encara
que indigne elegit per servir de cura en esta Yglesia vaix proseguir en venir a
dir Misa dits dias hasta y tant que per lo mes de Octubre em despedí de la Yglesia de Sant Antoni
asentant per habitació mia y casa de Retoria en la Torre vulgarment anomenada
dels Tuniets que graciosament va concedir son actual amo lo honorable Antoni
Tur Boter del quartó de Santa Eularia ab beneplacit de son majoral Bartomeu
Sunyer de Bartomeu.

Així asentats los principis falts de medis humans
y confiant que a intercesió del Gloriós Sant Joseph y sa Esposa Maria lograriam
lo intent y empenyo començat, es començaren a prevenir los materials ab tal
calor que en breu temps es mirava la plaça de Sant Joseph tan plena de calç,
grava, pedras, maresos, guix, mescla, etc. que apenas es podia pasar per la
porta de la Yglesia,
puix que traballavan tots així homens com donas, vells y jovens, mestres y
peons, grans y petits ab tan notable goix y alegria a favor de dit Gloriós Sant
Joseph Pare Nostro que el mes flach y debilitat manifestava robustes y valentia
en adelantament de la santa fabrica.