Compres de l’obrer Lluís Riembau

Quern de
l’obreratge de mi Luís Riembau, de l’any MDL

Vist i
examinat per lo magnífich miçer Hugo Net, visitador reyal.

Es degut
a la universitat que per manament dels magnífichs jurats per mans de mossèn
Banet Sirvent, bosser, tinch rebudes L lliures.

Més, li
és degut que per lo mateix manament per mans de mossèn Miquel Joan, boser,
tinch rebudes, C lliures.

És me
degut que a 12 de juliol comprí del sènyer en Ramon Orvay de les Salines cent
quarteres de cals a raó de IIII lliures lo centenar, dich, IIII lliures.

Més,
dit dia comprí de mossèn Barnadí Joan de Francesc vuytanta quarteres de cals a
la susdita rahó per III lliures, IIII sous.

Més
a 7 de agost comprí del sènyer en Ramon Palau cent quarteres de cals a la
susdita rahó per IIII lliures.

Més
a 11 de juliol loguí un home per amuntonar cals.