Compte de diverses despeses fetes pels jurats a l’hospital de Campos

Bm-1585-7.6            Deu la Universitat de Campos que a 25 febrer 1585 rebí las bul·las de un jubileu los he impetrat de Sa Santedat per la iglésia de St. Cosme y St. Damià del hospital de la predita vila de Campos de que paguí segons appar en lo compte del Sor. Lucià Nadal un ducat a raó 37 sous 10 diners … L lliura, XVII sous, X diners. 

            Item deu que a 9 septembre 1585 paguí a una lletra firmada dels thezorers de la Sta. Cruzada donant llicèntia de poder posar cartells per las yglésias per notificar an als fels cristians lo dit jubileu, vuyt sous.

            Item deu que paguí per fer registrar la dita bul·la anal palau vuyt sous.

            Més deu que paguí dos sous per tela blancha per fer consagrar una ara per lo altar per dita yglésia de St. Cosme y St. Damià, la qual ara aportaren an al sor. rector junct ab las altres de la yglésia maior dos sous.

            Item deu dos sous que paguí de una clau de lloba per la dita yglésia de St. Cosme y St. Damià.

            Item deu per un caxó de poll que fiu fer ab pany y clau y dos armellas[1] de darrera per asentar[2] la creu del crucifici dues lliures.

            Item deu que paguí per a fer pintar de color verd lo dit caxó ab les figures dels gloriosos meges y Sta. Llucia setze sous.

            Item deu que paguí de una busca que comprí per tenir an al dit caxó dues lliures, dos sous.

            Item deu que paguí a un mestre que fiu venir de Ciutat per fer blanc de granereta tot lo porcho del hospital trenta vuyt sous, mans y cavalcadura que li doní de franch.

            Item per una lletra de monsenyor Reverendíssim que vaig haver en lo qual concedex 40 dies de perdó a tots los qui ab devoció companyarían la processó ques féu quant aportaren las figures dels gloriosos meges y Sta. Lucia al dit hospital y ab la matexa lletra concedex altres quoranta dies de perdó a tots los qui daran charitat a la obra del dit hospital.

            Item deu que paguí per fer scriure vuit cartes de bona lletra per notificar lo jubileu, las quals trematí Algayde, a Lluchmaior, a la matexa vila de Campos, a Santanyí, a Falanig, a Menachor y a Porreras ab lletres de altre part junt ab los dits cartells dirigides an als rectors o vicaris de las preditas vilas per supplicar-los queu diguessen a la trona y que aficassen los dits cartells a la porta de la yglésia, VI sous.

(…)


[1] Corregim ydosar mellas.

[2] Corregim asernar.