Comptes de l’obreratge de Bernardí Johan

Ihesus

Libre de l’obreratge de mi, Barnadí
Johan, 1489

En nom de Déu comensí per manament del
senyor guovernador e jurats de desfer la torre de n’Andreu Guillem e donam-la a
desfer a
×n en Johan Banet per tres lliures a scarada per
quant no y volia anar negun mestre e yo doní-li vint sous e los altres li
donaren los senyors de jurats e per so no
×n met en comte a la universitat sinó los
dits vint sous. I lliura.

Ítem, dijous a V de març féu feyne un
catiu ab dues mul
×les escurar la terra de lla dite torre e
traure-la per manament dels jurats la a l’ort d’en Bernat Ramon, guayte, per
son jornal e de lles mul
×les, VII sous.

Ítem, divendres a VI de dit tirà terra
del mateix loch un catiu ab dues mul
×les, VII sous.

Ítem, disapte a VII de dit un catiu ab
dues mul
×les tirà terra del loch mateix, VII sous.

Ítem, diluns a VIIII del matex de març un
catiu ab dues mul
×les tirà e escurà la terra del loch mateix, VII
sous.

Ítem, diluns a XVI de dit un ome ab dues
mul
×les tirà e escurà terra del loch matex, VII sous.

Suma la plase dues lliures, quinze sous.
II lliures, XV sous.