Comptes d’un ferrer de Campos

Bm-1888-7.6

Conte de D. Pere Juan Berseló. 1888

 

Junio      13      per fe une
quenonade nove pe se cuine de fero                            21
S

              13      vuit peus veis de ses
mules des querruatxe                                  8 S

              14      dues planxes de fero pe se cuine de fero                                     20 S

              16      tres peus veis y un nou                                                                3 S

              20      per compondre se maquine des carro y seldà
un ermellade

                        une rrode                                                                                    4 S

Agosto   20      per compondre un guardefuell                                                        1 S

Setiembre 3     une broque,
eserade, pes mexoral                                                  1 S 2 d

              10      un peu nou                                                                                  2 S

              16      sis
peus veis                                                                               6 S          

              18      per compondre es pañ de se berraque de se
viñe                           3 S          

              24      un peu vey                                                                                  1 S          

              29      un picó eserat                                                                              1 S 2 d

              29      un picó ellosat                                                                              1 S 2 d

                                                                                                                           ———-

                                                                                                                           74 S 6 d

Segon Conte de l’amo ’n Llorens Berrale

 

Setiembre   2       set peus veis y un nou                                                                 9 S          

                   3       un peu nou                                                                                 2 S

                   4       une
rre perbocade                                                                       6 S

                   7       une rre serade                                                                           1 S 2 d

                   9       une rre serade                                                                           1 S 2 d

                   9       tres […][1]                                                                                3 S 5 d

                   11     sinc peus veis                                                                            3 S

                   13     un pern pe s’escale des caro                                                       3 S

                   18     une rre perbocade                                                                       4 S

                   30     dos peu nous y dos veis                                                              6 S

Octubre      2       une rres perbocades y une aserade                                               7 S 2 d

                   12     dues rre eserades                                                                       2 S 4 d    

                                                                                                                           ————               

                                                                                                                             52 S 6 d         

Vuy die 20 de Octubre de 1888 en pesat conte
en l’amo ’n Llorens Berrale y quedat quebals del tot.

Antonio
Ballester.                             

 


[1] No es pot llegir per haver-hi la signatura (Antonio Ballester) sobreposada.