Contracte d’arrendament (Sa Pobla)

Bm-1553-7.4

            Tot lo alberg on jo habite amb lo forn, botiga i tafona.

            Item lo clos davant la casa i la rota nova del forn de calç:

            Item tot lo olivar, exceptat que vós hi puscau cullir quiscun any fins a un sac d’olives per salar. E puscau sembrar en dit olivar tot lo que hi goretareu, i no més avant. E puscau pasturar amb lo bestiar en dit olivar, no havent-hi, emperò oliva.

            Item me retenc la vela del prat comú quiscun any, per sembrar.

            Item me retenc la part de la vinya envers lo puig de Neyvissa i totes les figues de la possessió i vinya, de totes les quals figues vós i tots los de vostra casa ne puscau menjar a vostre biniplàcit, exceptat de les de la part de la vinya, la qual me retenc, en les quals vós ni los de vostra casa no hi puscau entrar ni menjar-ne.

            Item, que jo i tots los de mia casa i família puscam menjar prunes geronines, de la part de la vinya, tro de la dita mia possessió.

            Item, que pusca cullir aglans de les auzines[1], lo que volré.

            Item, que pusca dar tantes rotes com volré a mon biniplàcit, en dita ma possessió.

            Item, que pusca tenir tot lo meu bestiar a la payissa i dar-los tanta palla com volré.

            Item la meitat de les garroves quiscun any -i lo que any per altre hàgem de cullir a comunes despeses- i a partir per meitat tots anys durant dit arrendament.

            Som de pactes que vós no puscau tenir ni acullir cabres en dita possessió, ni en lo conradís ni en la muntanya.

            Item que hàgeu de podar, cavar, mundar i metgencar quiscun any la part vostra de la vi[ny]a de la dita possessió, i posar o fer fer a persona hàbil i sperta, un jornal de murgonar tots anys.

            Item que me hàgeu de gordar una truja i lo procehit de aquella, i los porcs que hi són, i aquells hàgeu de gordar i culturar per dita possessió exceptat de l’olivar havent-hi oliva, i del sembrats.

            Item, que me hàgeu de dar tres vegades cada setmana la let formatjada de totes les ovelles que munyireu, i tres fogasses, una a carnestoltes, altra a Pasco de Resurrecció, altra a Cincogesma.

            Item que me hàgeu de dar un quintar de formatge fet a lo mes de març, tots anys.

            Item, que tots anys durant el dit arrendament me hàgeu de dar 5 anyelles.

            I per aquest lloguer haureu de donar-me cada any cent lliures mitges, és a dir, 50 lliures de moneda mallorquina i 50 quarteres de forment, a entregar a l’era, davall l’erer.


[1] Corregim anzines de la transcripció original.