Contracte d’arrendament

            Tothom y tota
persona que vulla o entenga en arrendar tota aquella hasienda del quondam
Antoni Roig de Andreu del quartó de Santa Eularia y lloch de Aubarqueta que
esta en partida y jurisdicció de la
Cavalleria dels hereus del quondam Siriaco Riambau
confrontada per vent de llevant en la partió del Rey y de la Cavalleria, per tremontana
en terres de Andreu Roig de Andreu, per ponent en terras de Pere Roig de Andreu
y per migjorn y llebeix en terras dels hereus de Francesch Colomar de
Canadella, la qual arrenda Andreu Roig de Andreu Aubarqueta curador
testamentari dels bens y fills del dit quondam son germà la qual arrenda
per tres anys y tres esplets continuos comensant lo dia de Sant Juan primer
vinent y acaban en dit dia y el dia que lliurat li serà podra antrar dit
arrendador a fer los guarets y guardarà los pactes seguents:

Primerament sapia dit arrendador quisvulla sia
que pagarà lo preu per lo que lliurat li serà dit arrendament tot en moneda de
velló en mans propias de dit curador en tres iguals pagas, so es que la primera
serà del dia de Sant Juan primer vinent a un any y despres cada un any en dit
dia y que donara fiansas a contento de dit curador.

Item sapia dit arrendador que conreara las terras
a us y costum de bon conreador.

Item sapia dit arrendador que tindra tres dias de
molitja franca cada semana en lo molí de sang de Casa Juan Roig de Juan
Aubarqueta.

Item sapia dit arrendador quisvulla sia que
tindra obligacio de mantenir las parets y paradas de dita heretat.

Item sapia dit arrendador que a mes del preu per
lo que lliurada li serà dita heretat que tindrà obligasio de fer portas de
taulas de pi a la casa que esta cuberta y tancarla ab pany y clau y mantenirla.

Item sapia dit arrendador quisvulla sia que a mes
del preu per lo que lliurat li serà dit arrendament que tindrà obligasio de fer
un tros de paret de partió conforme esta comensada comensant al cap de dita
paret fins arribar a la vora del bosch del puig.

Item sapia dit arrendador quisvulla sia que
mantendra los pactes que lo dit quondam Antoni Roig tenia en la montanya
y son los seguents:

Primo sapia dit arrendador quisvulla sia que
tindrà obligasio lo dia que se haurà de encanar lo forn de donar la teya al
encanador y tindrà de quatre parts una y Andreu Roig de Andreu tira la teya y
paga los peons de pelar los pins y te altra part, y Juan Roig del Coll de Vaca
y Juan Roig de Jaume Casetas fan la teya y encanan lo forn y tenen dos parts
una cada un.

Item sapia dit arrendador que tindrà obligació de
esporgar y empaltar los garrovers que seran necessaris y mantenir y estalonar
tots los abres.

Item sapia dit arrendador que farà los drets de
dita heretat com es guayta y talaya.

Item sapia dit arrendador que pagara los drets de
corredor y notari a mes del preu per lo que lliurat li serà dit arrendament
perque lo corredor arrenda franch. Per so digai qui dir y voldrà que arrendat
sia el mes preu donant en la plasa de la Torreta.