Contracte i dietari d’un corsari

Bme-1780-7.4

a)

Jornal del Corsari de St. Antony de Padua 

comendat per el capita Miquel Amengual 
Maho als 10 Febrer 1780 


        Die 10 Febrer 1780 se ha publicat al Contracta del Corsari St. Antoni de Padua que es del tenor siguent.
        En Nom de Nre. Sr. &: Sia a tots notori y manifest de com el Dr. Joan Soler, armador del xabech Corsari anomenat St. Antoni de Padua actualment ancorat en el present port de Mahó, apte y ben acondicionat para fer el cors contra los inimichs de se Magd (Q.D.G) armat de la Artillaria y dames armas corresponents; ha convingut ab el Capita Miquel Amangual Comendant del xebech Corsari y ab sos Officials que son Francesch Portell primer Tinent, Joseph Soler segon Tinent. Matheu Triay tercer Tinent, Joseph Llofriu quart Tinent, Fran.ch Ardevol Escrivá, Gabriel Amangual Patró de Barca y el Capitá Antoni Brinis Comendant del llaut, de Mahó de la Isla de Menorca habitadors en lo contracte y articles siguents.
        Article primer, que el dit Dr. Soler provehirá lo dit Corsari de canons, y dames armas de monicions de guerra, y provisions de boca necessarias per tot el temps del crus, que es fixat a sinch mesos, comensant a discorrer desde el dia de la partensa del dit Port de Mahó, advertint que de las sobreditas provisions de boca se donará la daguda recció a cada qual, y baix de ningun pretexto ninguna persona de bordu sino el Capitá podrá donar ordas, ny masclarse ab los dispensers; y si algu no pren la sua recció quant ly tocará no podrá demanarla despues baix pretexto de no haverla presa.

Article 2 

        Que liquidad el producte de las presas se feran, esto es, despues de havarsan deduit los gastos en ser tot retirat, y cobrat y no havanti dificultat alguna, a la fi del crus deura ser repartit en duas parts iguals. Una será per los proprietaris del Corsari, y la altra sera pagada al Capita qui deura repartirla entre ell, sos Officials, y aquipatge, segons la llista, qui sera firmada per lo Agent, dit Capita y Tinents.

Article 3 

        Que qualsevol persona, sia el Capita, Offisials ó mariners qui faltara a la sua obligacio, perdra el respecta dagut al dit Capita, ó altre superior ó offisial ó sera causa de confosió, discordias reuoltasions, ó, será covart al temps de combat o qui se embriagara quant deurá executar o tenir diracció o cuidado de alguna cosa ó fet de consequensia ó qui desartara antes de ser finit el crus, ó qui avanti ordes que totom sia a bordu ó ell a una serta hora no haura comparagut per espay de vint y quatre horas asant el Corsari dins el Port de Mahó, ó qui no será a bordu en partir el Corsari de qualsevol part sia, mentres ly hage estat hordanat degudement, y notificat la partensa ó qui quedera a terra per haversan anat de bordu sen la espressa permissio del Capita, qualsevol faltant com se te explicat de sobre es pedra la sua part la qual será propia de lo Armadó, y Compañia, perque axi puguian fasilment encontrar altres personas en lloch de aquell ó aquells, si lo consideran a proposit.

b)

Partensa de Mahó 

        Marts.—Dijous dia 2 a las 4 de la tarda havam surtit del Port fent rota per Cap de Creus.
        Divendras dia 3 a las 7 horas del matí havem descubert un Bastiment, y a las tres horas tarda lo havem visitat el qual es estat un Brich Dinimarques qui venia de Noruegue carregat de bacallá destinat pera Genova son Capitá se anomena Vanaich Vending.
        Disapta dia 4 a las 2 horas de la tarda havam descubert 2 Bastiments cayras a la costa de Cataluña, y per causa del temps boiros los havam pardut de vista. A las 9 horas y 1/2 de la nit havam descubert un Bastiment a la nostra part el qual nos ha tirat 7 canonades cridandnos1 que tirassim la llenxa a la mar, en dita ocasio havem fet forsa de velas per decantarnos de ell.
        Diumenge die 5 a las 2 horas de la tarda costatgant la costa de Mallorca de la part de ponent havem descubert un Brich y a causa de haver mancat el vent no ly havam pogut anar a bordu.
        Dilluns die 6 a la 1 hora del mati havam enviat la llenxa dins el Port de Andraix per veurar si havia algun Bastiment en que ha encontrat un Pinco velansia carragat de vi, y lo han envastit a forsa de armas trehentlo fora del dit Port en que lo havem amarinat per Maho ab el Patro Matheu Triay, y 7 mariners, y a las 6 horas del mati havem descubert un Bastiment llaty distancia del cap de la Dragunera 3 millas inmediatament nos posarem a darly cassa y sirca las 6 horas y 1/2 del mati ly arribarem a bordu tirantly algunas cononadas en que dit Bastiment lo havem arrendit, al qual es estat un xebech mallorqui carregat de ayguardent, y differentes altres mercadurias en que lo havem amarinat por Maho ab el Patro Pere Portell y 5 mariners prenintlo de remolch.
        Dimars die 7 tot el dia havam nevegat ab el temps bonansa fent rota per Maho no descubrint Bastiment algun.

(…) 

Corregim cridandos.