Contracte per a la construcció del retaule major de Santa Eulàlia

Bm-1749-7.4

             Nosaltres
a baix firmats, lo Dr. Barthomeu Artigas pre. y rector de la parroquial Iglésia
de Sta. Eulàlia, Dn. Antoni Togores y Francesch Sureda, obrés de la matexa,
elegits per la obreria segons resolutió dels 29 abril prop passat per lo efecte
de baix scrit de una part, y de altre mestre Gregori Herrera sculptor, pactam y
convenim lo siguent:

           Que
vos donam a fabricar y executar el quadro mayor de la Iglésia parroquial de Sta.
Eulàlia, y vós senyor mestre Gregori prometeu fabricar y executar aquella
puntualment segons la planta per vós feta y nos haveu enseñada.

         Es
pacte que per el trebal y lleñam que vós mateix per dita fàbrica buscareu y
comprareu vos prometem y vos donarem vuytsentas lliures, dich 800 lliures
malorquinas ab tres tersas iguals; la primera antes de comensar dita obra, la
segona estant ya a mitat de dita obra, esto és estant per aprovarla y asetjarla
en dit altar mayor de Sta. Eulàlia, y la última estant ya perfecta y consumada
dita obra y posada en dit altar y quedant aprobade per escultors peritos en la
facultat.

           Es
pacte que de lo que se haurá manester de feyna de picapedrer, com són fonaments
y pedrestals y bastiment per pujar la feyna de dit quadro fins a la proportió
diguda haje de corre el coste per voses mercès Sr. Rector y Obreria.

          Es
pacte que sempre y quant se necessit ferrementa extraordinari com són corretjas
o perns o algun altre gènero de feyna grosa de ferrer, y també matex si acàs se
necessita que algun lleñam deval terra se haje de forrar de plom, que haje de
corre el coste per dita obreria.

          Es
pacte que vós señor mestre Gregori Herrera hajeu de donar dit quadro fet y
consumat, menos la deuradura, dins el termini de dos añys, sots pena de perde
vint lliuras per cada mes de dit preu per vós compromès.

          Es
pacte que a vós dit Herrera prometem sempre y quant nos determinem deurar aquex
quadro per el preu que en dit temps correrà entre los mestres de dita facultad
així com se acostuma deurar. Fet vuy als 8 maig 1749.

 

          Francesch
Sureda, obrer mercader de la parroquial Ig.a de Santa Eulàlia. —
Sebastià Oliver pre. y rector en Campos firmo per lo Dr. Barthomeu Artigas pre.
y rector de Sta. Eulàlia, per no porer firmar per causa de la sua malaltia y de
orde seva. — Dn. Antoni Togores, obrer. — Gregori Herrera, esculptor.