Contracte per a la realització d’un retaule per a Sant Honorat

Bm-1506-7.4

             Capitollasió feta per fer lo retaulla de l’imatga de Nostra Dona de la
[Ca]pella de Sent Honarat.

            E primerament fonch
conclòs e hordonat per lo honorable mossèn Johan Boscha, prevera e rector de la
villa d’Elguayda, e los honrats Enthoni Sart e Pera Pujoll e Jacme Robí e
Guilem Sart, manor, jurats de la dita villa l’any present, e los honrats en
Bernat Coyll e Miquel Reus, obrés de la dita hobra, de una part, e lo honrat en
Pera Terechs, pintor, fonch concordat que dit mestre pintaria un rataula per lo
imatga de dita capila, seguons una mostre, la qual nos ha liurada, per preu de
L lliures, les quals li darian feta la dita obra, exseptat que fosen tinguts de
donar lo dit r[at]aulla obrat de fust e de qui avant estigués a libertat dels
dits jurats e obrés dar-li moneda fins aut (?) compliment la dita obra.

           Primo, que en dit rataulla
ha y esser pintats los set guoigs de Nostra Dona, axí com en dita mostre està
debuxat, en què los campés del dit rat[a]ula an esser tots de (…) (…) (…)
e lo[s] boxells e totes les obres de taylla e tots los apòstollts e sants e
santes vestits seguons la aperícia e ingeni confiam del dit bon mestre, collors
or, exsur e totes fines e no sufestichades.

            Item, som de cordi que si
dit mestre faent dita obra estava en nasitat de moneda de deu ducats que li
haian esser donats.

            E més som de cordi que sia
feta la dita obra a l’holi.

           Item més, és estat
concordat que feta la dita obra ab tot son compliment que los dits jurats e
obrés sian tinguts aquell pagar planament e marquentívoll e de assò li ajan fer
obliguasió a larguo modo e per lo senblant lo dit mestre sia tingut de do<na>nar
lo dit rataulla fet en la forma desús dit d’equí la primer vinent festa de
Pascho a un any e de asò aja fer obliguasió larguo modo etc.

            Dimenga que comptam xviiii
de abrill any MD y sis fonch fermat contracta, en juy de la cort del senyor
bisbe en Randa, per los desús dits jurats e obrés obligant tots si tant en béns
propis com encare los béns universals de la villa d’Elguayda en dar, peguar an
al desús dit mestre les dites L lliures en la forma desús espresade, obliguant
etc., ranunciat etc. e lo dit mestre per lo senblant lo dit mestre a promès
donar la dita obra en la forma desús <desús> spresada d’equí de la primer
vinent festa de Nostra Dona del mes de aguost a un any. E asò atèyer e complir,
obligua, tots sos béns en la forma e obliguasions desús dites etc.