Contracte per a pintar el retaule de Sant Miquel (Sineu)

Bm-1492-7.4

               Die XV julii, anno a Nativitate Domini MCCCCLXXXX secundo.

            In Dei nomine amen.
Capitulació feta entre mestre Johan Desí, pintor de la Ciutat de Mallorca, e lo
honorable mossèn Anthon Torner, prevere administrador del bací de les ànimes
del purgatori, entrevinents los jurats de la ville e parròquia de Sineu e los
obrés de la conffraria de mossèn Sent Miquel prout sequitur:

            A) Et primo serà tingut lo
dit mestre fer fer de fusta hun retaule en la capella en la sglésie de la Verge Maria de la
ville de Sineu construïde, so és invocació del benaventurat mossèn Sent Miquel,
de ample de <de> quetorze palms de cane e de lonch o altària de vint
palms ab lo banqual obrat de fusta en la manera que per lo dit mossèn Anthoni
Torner al dit mestre és stade dada mostra.

            Item és tingut lo dit
mestre pintar en la taule del mig mossèn Sent Miquel en la manera que sta en la
dita mostre. En les altres duas taules pinterà lo que sta pintat en le mostre.

            La primera de sobre dites
figures ço és en lo mig on és le Pesió ferà le Visitatió ço és Sente Elisebet,
Zequeries, Nostre Done e Josef; a le part dreta on sta pintat Porgatori, Senta
Lucia; en le altre, Senta Bàrbara.

            B) Item pinterà en lo
banqual los purgatoris segons stan pintats alt le mostra; als costats e en lo
mig segons sta ja pintat fegint-hi le Piatat.

            Item és tengut pintar de
or tot lo que en le mostra sta pintat de groch excepto les polseres.

            Item és tingut pintar
mossèn Sent Miquel de broquat de atzur obrant tot lo retaule al oli, de or bo e
fi.

            Item és tingut lo dit
mestra donar lo dit retaule acabat desí les festes pròximes de Pasco e
conpondre aquell en la capella.

            Al qual mestre ha promeses
donar lo dit honorable mossèn Anthoni Torner en lo dit nom sexanta dues lliures
deu sous; les quals en lo dit nom li promet donar ço és, de present,
vint-e-sinch lliures les quals lo dit mestre li haye donar fermansa, més li
done lo dit prevera quatre posts de poll les quals són en lo ostal de Sineu e
lo restant a coneguda de ell dit prevera.

           Promatents les dites parts
ço és lo dit Johan Desí e lo dit mossèn Anthoni Torner en lo dit nom attendre e
complir les coses en los dits capítols contingudes sota obligació de lurs béns
(…) de se persone (…).

            Testes: Jeorgius Gilaberd, Johan de Corella, Andreu Gil, parayre de la Ciutat de Mallorca, Jordi Genovard.