Contracte per la possessio Son Binimelis

Bm-1609-7.4

Vuy que contam a 7 de maig del any 1609 fas fe io Pere Quintana prevere com al Senior en Jordi Sureda manor
de dias, fill de en t 8. qº
arrenda la sua possetió dita Son Binimelis per temps de tres anys an el Seinor
en Guillem Fons, ab sos pactas de bax scrits.

Primo, son de pacta que dit Sureda li done tres bous stimats per dos
homens.

Mes, li done dit Sureda a dit arrendador vint ovellas a cantó.

Mes, li dona dit Sureda per llavor vint quarteras de blat dich 20 quarteras
y vint quarteras de ordi, dich 20 quarteras finador.

            Mes, son de pacta que dit Sureda se
atura cada any dos quarteradas de terra, asso es una an el gor<r>et y
d’altre an el restobla la qual a de pandre ali hont voldrà sols que sia junt a marge o vorera, vint
destres, y dita corterada ha de goretar dit Sureda y no lo arrendedor.

            Mes, son de pacta que dit Sureda se
atura tota la pleta, lo qui es tret y a
treure y a de tencar dit Sureda a sos costos, per ovellas y someras trauadas y que lo dit Sureda puga
treure qualsevol mitya que vinga
a conte amb lo sementer y no de altre menera.

            Mes, son de pacta que lo arrendedor
li han de sembra cada any an el goret duas
barsellas de lli y dit Sureda li ha de dar la llavor.

            Mes, li dona dit Sureda per star dit
arrendedor totas las casas acceptat una cambra la que dit Sureda voldrà, en que aia de
treure portal a defore.

            Mes, son de pacta que lo mulí es de
amitges, assò és, tres dias cada hu y si es menester adobar-lo an de pagar als
adops per amitges.

            Mes, son de pacta que sempre y quant
lo ortolà del dit ort de dit Sureda se volgués mudar a la casa de dit arrendedor
alas hores no aian de treure portal a defore sino que lo arrendedor li
darà la cambra que voldrà.

            Mes, li ha de dar cada any dit arrendedor
a dit Sureda sis vélls de llana, assò és, tres blanchs y tres negres.

Mes, se atura dit Sureda per lo ortolà tres quartons de terra o lo que es
dedicat de la casa del ortolà al ort y lo ortolà no pot sembrar dita terra fins com lo arre[n]dedor
sembrarà lo sementer tinent de dita terra.

            Mes, se atura dit Sureda que puga
tenir a la palisa una bestia.

Mes, son de pacta que dit arrendedor puga sembrar allí hont voldrà
de tota la possetió accepta[t] al darrer any que no puga goratar sobra pastura
y per lo dit arrendament se obliga dit arrendedor cascun
any dels dits tres anys sinquanta lliures, dich 50 lliuras, assò és, la mitat a
la tisore(?) i altre mitat a St.
Miquel.

            Mes, se obliga a dit arrendedor
cascun any dels dits tres anys a donar-li xaranta quarteras de blat bo y rebador deval lo arreu.