Crida contra la blasfèmia

(…)

            E primerament, com
humana natura sia per nostre Senyor Deu a laor sua estada creada, lo nom molt
alt e excelent del dit son Creador, e de la gloriosa Verge Maria e altres sants
del regne celestial, deu l’ hom ab gran reverencia glorificar e loar, e no
jurar aquell vanament ni en manera no deguda: Estatuim donchs, de licencia e
manament de la Senyoria,
e ab acort de nostre Consell secret, que tota persona que de aquesta hora
anavant, dins lo Castell e illa de Eviça, jurará membre algún de Deu, o de la Verge Maria, o d’
altres sants de paradís, si aquell jurament será vist esser leig jurar o
enorme, especificant-s’hi per ventura tals membres o partides del cors les
quals nomenar del hom es leig, inhonest o no licit, e en qualsevol manera que
en árbitre del bon jutge será vist lo dit jurament deures comprendre en la
especie dessus dita, aquell aytal indiscret jurador encorrega e haja a pagar
pena de XX sous per cada vegada que peccará en les coses damunt dites. E si cas
es que tal jurament no será leig ni enorme, car los membres o parts en aquell
nomenades serán per ventura tals que del hom honestament e licita especificar
se poden, en aquest cas aytal jurador encorrega pena de XII diners per cada
vegada quey peccará, d’ ell irremisiblement havedors.

Item mes avant estatuim e ordenam
nos dit Jurats, de acort delliberat del dit nostre Consell, que qui les dites
penes pecuniarias dessus imposades pagar no porá o no voldrá, les quals o
alguna de aquellas haurá incorregudes en la forma sobre dita, si enormement e
leja haurá jurat, XX dies continus hage estar en lo cárcer a pa e aygua. E si
per cas sera que tal jurament no sia leig en las forma dessus contenguda, aytal
jurador hage estar en la dita presó un dia e una nit, continuament a pa e
aygua, en la forma dessus explicada.