Crida per a arrendar la possessió del Rafalet

Bm-1667-7.5

            Totom y tota persona qui
vulla y entenga arrendar per temps de
un any contador des de el dia de St. Miquel primer vinent, que contaré a 29 del corrent en havant le
possessió dita al Rafalet ab totas ses pertinentias de la heretat del Magh.
Garau Pont en extio de
provisio [ [al marge] ni dorso de peticio] presentada 7bre. Qualsevol sia lo conductor tindra obbligatió de deposar la
ánue merce que offerira a la taula numulària a compte del curedor debaix firmat
[superposat] y a sobra del dit Mgh
Senor Jaume Canet del R.C. nolador(?) de la causa de graduatio de dita possetio
ab tres iguals pagues: la primera, lo dia de Pasqua de Resurreccio; la segona
lo dia de S. Juan Baptiste primer vinent y la ter<o>sera lo dia de St.
Miquel de 7bre. a aquest subseguent y
donar bons y suficiens fiances a contento de dit curedor.

            Item es pacte que tindra obbligatio dit conductor
conrar dita possetio a us de bon conrador, so es, a tres sementes y tornar los
gorets del modo los eurà trobats lo dia del lliurament y que per ninguna causa pusque tallar los abres, fer lleny[a], treure
palle, ni fem<e>s, si no es per
servey de aquella sots pena 16 ££ quiscuna vagada que contrafera y ha de pagar tots los gastos que per afectuar dit
arrendament se causera. Per lo que diguei qui dir hi voldra que se ha de lliurar al mes donant sens
falta dat en Mallorca sette 1667.

Rafel Calafat