Declaració sobre les malifetes d’en Bernat Cocorella

            Bernat Cocorella es
home de mala vida per lo qual se son seguits molts escandols e es venguda la
dita ylla en perill de destruccio per les seues obres males. Es home fort
superbios e amich de bregues, desonrivol de paraules e acomatador de mal, e es
home que desonra tot lo mon e no dubta cridar a tot hom cornut e a les dones
casades bagasses.

E creu ell, dit testis, que poques
dones son en la ylla que no seran passades per la sua llengua per mal
raonament.

E dix mes, ell testis, que qual que
hu any ha passat, ell testis e lo dit Bernat Cocorella estaven en una casa, ell
testis estava davall de sota e lo dit Bernat Cocorella estava de dalt, e per
alguns forats que havia en lo sostre de la dita cambra lo dit Bernat Cocorella
gitava sobre lo llit de ell testis totes les sutziatats e berengueres de ory,
de que ell testis se clama a la cort segons apar per proces. E com ell, dit
testis, sen clama lo dit Bernat Cocorella cridava a ell testis diverses vegades
barba merdosa, cornut e altres paraules molt diffamatories dell testis e de sa muller.
E mes, tots vespres li cridava cucuth cucuth, de que ell testis vench en
proposit de degollar sa muller.

Ell testis blanquejava enguany una
sala den Esteve Cocorella que confrontava ab la sala de dit Bernat Cocorella e
ell, dit testis, mate la ma per hun forat que era en la paret mitjana entre les
dues sales e responia en hun forat que era en la cambra de dit Bernat Cocorella
e va traure hun llibret lo qual es estat furtat de la yglesia major de Yviça,
de que creu ell, dit testis, que lo dit Bernat Cocorella fos vedat gran temps
havia passat, per tal com se havia feta lectura de vet a tot hom quil tendria e
nol donaria.

E foren presents en lo dit
atrobament de dit llibret en Jordi Cocorella, fill de dit Esteve, e dempuixes
hi vengueren ses germanes del dit Jordi quil veren.

En apres, ell testis, mostra lo dit
llibret a n’Anthoni Johan prevere, lo qual dix que molt temps havia que era
estat furtat de la yglesia e que quis qui lo tengues era vedat, e apres, ell
testis, ha donat lo dit llibre a mossen Francesch Colomar prevere domer del
qual era lo dit llibre.

E mes diu ell testis que fama es
publicha que lo dit Bernat Cocorella presta diners e logra e que ha hoyt dir
que fa companyia ab Naron jueu e ab Rocha qui es logrer manifest, e sab ell,
dit testis, que tot dia lo dit Bernat Cocorella anava a casa dels dits Naron e
Anthoni rocha e que lo dit Bernat Cocorella ses fet raonador prou vegades en
les corts per lo dit Anthoni Rocha.

E mes, lo dit Bernat Cocorella
tramatia la sua esclava a casa dels dits Naron e den Rocha e aportava presents
e hoya molts dies dir al dit Bernat Cocorella: Naron ma trameses una asporta de
figues, altra vegada amelles e semblantment ho hoya del dit Rocha, ara ma
trameses ara tal cosa ara tal, e creu ell, dit testis, que per raho de diners
que tenien seus ley tramatien. Dix mes, ell testis, sebre certament que Antoni
Mir li ha trames mija quartera de melles…