Demanda de còpia d’un capítol de testament

Bm-1712-7.6

            Sr Juan Sebeter estimaré’m
fasse posar en còpia, sens autenticar ni donar fe, lo capítol de testement o
codicil del canonge Bersaló que gose de Déu, que palle (sic) de un llegat fa a los areus o desendents de un tal
Serre; y tenbé lo qui palle (sic) de mi en lo codicil, tant com me anomene
Curador conjunt com de la remisió que diu me fa y o estimaré tenir quanto antes
perden (?) Vostra Mercè del causació (?). Als 14 de abril
de 1712.

Senyor
de Vostra Mercè

Ellende
de Mentenegro y de Mentoro

Sr Juan Sabater, Notari […]