Despeses de l’obrer

Ihesus

 

Disapte a II de noembre

Per jornal del mestres, VI sous, VI.

Ítem, per tres catius a raó de III sous, VIIII sous.

Ítem, per tres mul·les e dos àssens per tirar tere e pedres, VIIII
sous.

Ítem, per mon sel·lari de hobrer, III sous.

Ítem, per tres barcades de pedre per empedrar lo camí del Ragaró a raó
de sinch sous per barcada, XV sous.

Ítem, per adobar I baral de fust, tres sous.

Ítem, per claus per las síndries del pont d’en Toni Sal·la, vint dinés.
I sous, VIII.

Ítem, per les portes féu fer lo senyor governador al Castel, dotze
sous, XII.

Ítem, per tres dotzenes de sanalles, XVIII sous.

Ítem, per XVIIII pedres mareses a raó de quoranta sous, III lliures,
III sous, IIII.

Ítem, per XXVII, dich vint-y-set fusts per la cuberta del baluart a raó
de II sous dotzena, III lliures, X sous.

Ítem, per mil tegels d’en Romeu Serra per dita cuberta, II lliures, X
sous.

Ítem, doní als bastaxos per tirar deset pedres, VI (diners).

Ítem, per dos almuts de guix comprí per VI diners.

Ítem, doní a mestre Johan lo bonbarder sinch sous e sis per  set jornals apar per son albarà, II lliures,
V sous, VI.