Despeses diverses

Ítem, anaran los albatriadós a l’astany per regonèxer
los trastaladós que eran rabblerts e tramatí’ls una aspadla de moltó qui costà
III sous, VII diners.

Ítem, los comprí vin calabrés qui costà IIII sous.

Ítem, los comprí pa que·ls tramatí, II sous, VI diners.

Ítem logí una asa e un fadrí que·ls aportà a casa d’en
Juhan Toras ha on sa dinaran, II sous, VI diners.

Ítem, manaran los gurats e los albatriadós que yo fes
ascurar los trastaladós que en Berenguer Belver era malaut e no u podia fer e
daspangí en conpanya que y logí dos dias que y guracaran en V hòmans tots dias
a raó da III sous per cascú, I lliura, X sous.

Ítem, hi met en conta per dos jornals meus que y
astigí sobra la gent a raó da III sous tot dias axí com às acustumat, VI sous.

Ítem, doní a nan Fransoy sag que anà IIII vagadas a
sitar n’Antoni Juhan que rabès lo forment que no·l volia rebra, I sou IIII diners.

Ítem, doní al manyà per adobar lo pany e la clau de la
portella d’en Micolau Farer, IIII sous.

Ítem, fiu agranar lo dimercras de Corpro Crist los
lochs acustumats per la porfasó e costà da granar e per gonchs e per dar a
beura a n’a<l>quels qui sonavan davant lo<s> cos da Déu. […].

Ítem, fiu
dasar fems e pedra e brosa que astava a la porta de la Vila, costà […]

Suma
III lliures, III sous, V diners.

 

Ítem, comprí del senyor en Pere Marí tres hocas per
córar lo dia de sen Juhan los hòmans a caval e a peu, costaran XVIIII sous, VI diners.

Ítem, comprí un parel de pols per córar los fadrins,
qui costaran IIII sous.

Ítem, doní a tres catius qui aportaran tres lansas e
las goas a la Colomina,
III sous.

Ítem, doní a dos
catius
qui aportaran los banchs a la sala per tanir consel ganaral per
l’Astany e lo banch eran a la pobordria, I sou.

Ítem, doní a un
catiu
qui aportà una gera d’aygo a la sala que la gent avia set, II diners.

Ítem, doní a nan Juhan Cortès que anà en los gurats
per Vila per sarquar gent que·ls falia.

Ítem, conprí C aguts que tramatí al Caragador per reclavar
las quartas que lo gordià me tramaté a dir, IIII sous, VI diners.

Ítem, doní a nan Berenguer Bonet per lo
seu catiu
e per una bístia que ascuraran la clavagera devant en Fransoy
Fluxà, IIII sous.

Ítem, doní a nan Juhan
sadmaner
qui li ajudà a ascurar la dita clavagera, II sous, VI diners.

Ítem, a nan Juhan
sadmaner
per traura las talayas de Paralta, IIII sous.

Ítem, doní al fi del baxador per traura las talayas de
Corona, IIII sous.

Suma
II lliures, VII sous, IIII diners.