Despeses diverses

Ítem,
per III quintars farina comprí d’en Morel, II lliures, VIII sous.

Ítem,
per pex comprí d’en [Pro] Car e carn e grex, per XVI sous. XVI sous.

Ítem,
comprí d’en Johan Soler pex per XIII sous.

Ítem,
oli comprí d’en Johan Farer, hun [quartó] V sous, III. V sous, III.

Ítem,
sardines comprí, IIII sous. IIII sous.

Ítem,
salsa per fer les panades e panses e pabra, IIII sous. IIII sous.

Ítem,
dos portadores de vi d’en Masià Serra e oli a raó II sous quartó. I lliura,
VIIII sous.

Ítem,
nous comprí d’en Rafel Xemen e d’en Johan Farer, per tot XII sous. XII sous.

Ítem,
hun quartó vinagre per fer lo salsaró, II sous.

Ítem,
per dos catius per tirar lo carnage, VI sous.

Ítem,
per dos bèstias per portar dites vitoalles, VI sous. IIII sous.

Ítem,
mel per fer lo salseró, II sous. II sous.

Ítem,
per huna fembra per pastar lo pa e portar lo pa del forn, II sous.

Ítem,
per taronges comprí, I sou. I sou.

Ítem,
per loger d’obra de tera e vidra loguí d’en Bernat Tur, II sous. II sous.

Ítem,
ma’n fortat hun plat e ma’n tranquat dos gots e anpolles, an I albarà, V sous.

Ítem,
per canal·les de sara donaren a lla gent, an I albarà I lliura.

VIII
lliures, XIII sous, III.