Despeses per a la conservació del blat

Bm-1769-7.6

Relació del gasto
se ha ocasionat en porgar los grans de capítol, peletjar y demés se ha offerit
necessari per la 
conservació de los matexos grans.

Primo â Gabriel Florit homenàs per son treball de porgar el blat gros,
manut y xexa de capítol…………………4 £

Més a Juan Vanrell per 20
dietas de peletjar y refrescar los dits grans y llevar y tirar capols y agrenar
las salas…………………………………………………………………………………………………………. ………………………………..2#

Més un jornal de mestre per
recórrer las tauladas de capítol y manobre………………………………………………. #

Més al Sr. Dr.
Miquel Coll, pre y rector,
per el gasto de replegar el quart de capítol……………………………….. 5#

Més 8 dias per porgar el
blat gros, peletjar y llevar la pols y terra y mengim de ratas…………………………….. 1#

Més 7 dietas de Gabriel Florit per porgar el blat manut………………………………………………………………….. 1#

Més 3 dietas de Pere Reyal
Reyeló per porgar y fer net lo ordi………………………………………………………….. #

Més per el gasto de ensitjar lo ordi y posarlo en lo graner, palle de
ordi y demés gasto de fer monoys de palle per
las voreras……………………………………………………………………………………………………………………………….. 1#

Més per el port de los grans
que se aportaren de capítol: quatre jornals y quatre bístias………………………….3#

Més a Pere Reyal Reyaló: sinch dietas de porgar blat…………………………………………………………………… 1#

Més 3 dias a Miquel Estela Bou per peletjar y llevar y cremar el fraret del blat………………………………………. #