Despeses per la construcció del nou retaule i la remodelació de la capella de Sant Josep de Muro

Bm-1768-1770-7.6

-1768 en 1769-

 

            Més
per el valor de 670 retjolas aportadas de Barcelona, posadas a la casa del
mariner contat tot gasto, valor, nòlits, duana, bastax, etc. pagadas al P. Gl.
Monjo comisionat per mi per esto ______________________________________________________________14L
4s 6

               Més
per el port de ditas a Muro de un sarrió, com las altres sian per St. Joseph
_____5s

               Més
per 10 barcelles guix y 15 quarteras cals de nombre de 30 quarteras com las
altres 15 sia almoina de St. Joseph per posar las ditas retjolas, carenas y
escaló una lliura, tres sous y sis dich
_______________________________________________________________1L 3s 6

               Més
per el port de dit padrey en Muro de Binissalem duas lliuras dich
____________2L

               Més
a mestre Cayetano per 8 dias de posar las carenas y retjolas ______________2L
8s

            Més
a Guillem Pons de manobre 10 dies per fer el fanch y ayudar de menobre a dit
______________________________________________________________________1L 13s

Més se ha gastat a 22 juny 1769 corante sinch
sous dich 2L 5s per el port de port de carros y posar los pedestrals de los
archs de la capella de St. Joseph dich ____________________2L 5s

             Jo
Antoni Carrió, pre. don fee com mestre Juan Moyà, trencador de pedra de la vila
de Binissalem ha rebut del rd. Rafel fiol, pre. obrer de St. Joseph de la vila
de Muro, vint y sinch lliures, dich 25L que és el valor del padrany blau
esmolat del escaló y carenas de la
Capella de dit St. en Muro. 18 octubre 1768, dich
_________________________________________25L

            Més
don fee jo abax firmat com lo dit Moyà ha rebut de dit Fiol, pre. en dit nom
una dobla de vint dich 22L 13s 4 per el valor de los pedestrals de los archs de
dita capella esmolats que és el valor per tots los quals havia trectat.
Fet als 22 juny 1769
dich___________22L 13s 4

            Jo
abax firmat confés haver rebut del Rd.
Raphel Fiol, pre. obrer de St. Joseph de la
vila de Muro quinze lliuras, dich 15L per el quadro pintat de tela de St.
Christòphol que ha de servir y posarse en la capella de Sant Joseph de la Parròquia de dita vila
en fee de lo qual firmo als 13 fabrer 1769 dich
___________________________________________________________15L

Dn. Juan Montaner, Pintor y Acadèmich de le
Reyal Acadèmia de St. Fernando.

(…)

 

-1770 en 1771-

            Jo
abax firmat mestre Pere Juan Obredor, escultor, he rebut del rd. Raphel Fiol,
pre. obrer de St. Joseph trecentas xexanta quatre lliuras dich 364L esto és
234L ha importat 13000 mil panys de or que ha pagat a mestre Juseph Arbós,
batidor de or, a rahó de 18L per cade mil panys de or y 130L a mi dit Obredor
per posarlos que és el cumpliment de deurar el quadro de Sant Joseph de la Parròquia de Muro. En
fee de lo qual lo firmo vuy als 10 Agost 1770 dich
_______________________________________________________________________364L

Pera Juan Obredor Sculptor

          Més
per las vasas de demunt las Retjolas y las demés retjolas que són 12 dotzenas y
mitje quartera gix per axubar derrera________________________________________5L
18s 4

             Primo a mestre Llorens Coromet, fuster per el
seu treball de fer un bastiment per un palis y una vasa que se han de deurar
___________________________________________18s

            Més
per un jornal a mestre Cayetano y el fadrí y un manobre, duas pesas de cantó,
gix per compondra lo altar per posar <per posar> los calaxos
_________________________1L 5s

            Més
per los calaxos de bax lo altar de dita capella primo per 2 lliures aygo cuyta,
200 tatxas dotze sous dich 12s per 4 pots de sapí 1L 16s més mans 5L 13s 4 més
per 3 panys 18s per més tatxas 2s 10 las que he pagat a mestre Llorens
Carbonell, fuster qui ha fet dits calaxos en presència de Figuerola y del Dr.
als 20 desembre 1771 las quals partidas en una fan
___________________________________________________________________12L 14s 2

            Més
per los retxats per dita Capella aportat de Perpinyà de Fransa conforme alberà
de Sr. Ben y Canut de 13 mars 1772 noranta lliuras, més per duana 1L 16s més
per dret de mollatge y St. Telm 9s 6 més per los 4 poms de lleutó 4L més el
port de dits retxats a Muro 1L. Suman las ditas
partidas__________________________________________________________97L 5s