Determinació sobre deutes a la Universitat i altres

Ihesus

Lo dia matex [Dijous Sant] fonch
determanat per lo consel genaral e aspasial, tots concordants, que sia ramès al
consel secret[1]
[…] los del consel ganaral qui seran en la Vila e altres bons homes e que puscan asegurar
formens o farines e cualsevulen vituales esmarsar […] alà hon ben vist los
serà ariscar dinés ho fer armades per prenda colsevullen vituales an tota
aquela milor forma ni manera los sarà vist fasador an profit de la comunitat
segons és acostumat en Ivisa i non ostant que non aga compliment del consel
ganaral enperò usant en aquesta part de la porvesió reial obtanguda per en
Bernat Ramon.

Lo dit dia fon determanat per la
més part del consel genaral especial que sien donats per comtadós del clavaraga
del sènyer en Johan Farer, clavari de l’any pasat, so és los honrats an Jordi
Andreu he Johan Tur e Jacme Guillem.

Lo dia matex fon determanat per tot
lo consel ganaral e aspasial, la més part concordants, que li sien donats
comtadós en Pera Vila, obrer, però que no puxen declarar lo comta fins a tant
no sia conagut per tres mestres ab jurament si la obra que a feta serà ben feta
o no.

Lo dit dia fon determanat per lo
consel la més part concordant, que tots aquels qui deuen per algús drets de
[temps][2]
pasat a la Honiversitat
algunas cantitats, eseptat dels drets de l’any pus prop pasat, agen e degen
avar pagat tot lo que deuran de si a per tot lo mes de juny primer vinent, e
aquels que deuen de l’any pasat sien comportats per tot lo present any e no
pus, enperò, que tots tems los puxa executar lo monader e si alguns qui deuran
per drets e no auran pagat dins lo dits que pasats los dits tems si seran
persones que tengen senyals sobra la tera, lavós, de continent los sia feta
creu en los sensals per consemblant cantitat que s’atrobaran deutós e si no
tendran sensals sobra la tera que sien de continent axacutats per aquel haurà a
fer.


[1] al ms. caquet.

[2] al ms. de pents.