Determinació sobre la venda de pells

2v

 

Que
tosttemps que mestre Bernat Balensat, sabater, y los altres sabatés de qui·s
diu han comprades moltes pells y les trauen de la present ylla juraran que
totes aquelles pells les trauen per adobar fora la ylla per tornar aquelles y a
despendre-les en llur botiga que aquells dits sabatés no sien forsats de les
dites pells per aquells comprades fer-en part a altres sabatés, emperò no
podent-ho jurar axí en deguen fer part als sabatés qui·n volen comprar, emperò
en aquest privilegi no s’i entenguen los qui no són sabatés y tenen pells
comprades per llur ganància, los quals deguen vendre pells als dits sabatés o
aseunador per aquell preu que·ls ha costat.

(vint
vots)