Determinacions del Consell General

Ihesus

(1) Datarmanat ffo per tot lo
consel aspasial e garanal que lo conssel aspasial haga loch an pendra vitualas
he tramatra per haquelas sagon às ga hacustumat per tots los altras conssels.

(2) Datarmanat ffon lo dia matex
per la més part del consel aspasial e ganaral que fosen dats hohidós de comta
al clavari, so às, al ssényer an Jordi Andreu, los quals dits hohidós de comta
són Berenguer Belver e an Micholau Borasà e an Gaspar Pug.

(3) Detarmanat fon lo dia matex per
tot lo consel aspasial e ganaral, tots conquo<r>dants, que sian hohidós
de comta de l’hobrer, so às, Johan Bonapart, los quals dits hohidós són an
Berenguer Belver e an Micholau Borasà e an Gaspar Pug.

(4) Datarmanat fon lo dia matex per
tot lo consel aspasial e garanal, que si an lo dia de la halasiyó feadora dels
jurats, consalés e altras hofisis de la casa, algú ix del sach qui sia deutor
ha la Noversitat
e no vos pagar de continent, que sia mès he trabucat haquel tal radolí an lo
sach buyt, he si algú redolí hix del sach de algú homa que·s tròpia hofisial
dels sanyós, que sia mès an lo sach buit e si posava lo bastó per alguns dias
hants de la alasiyó per antansiyó de antrar an lo ragiment he no axia del sach,
que haprés no puya a ser anmés ha l’ofisi que regia per tota la dita anyada; he
si ha la fi del sach na mancava algú que·1 puya pendra de l’altra sach per la
de la dita má; he que los habilitadós dels sachs, com los habilitaran, que·s
puyan fer los sachs haguals ho dasaguals los dits sachs; he que mostasaf si no
porà ragir que haga lagatisma ascusa, puxa fer lochtinent del comsel de mà de
fora; he que sobra tots haques cosas sa aga provasiyó del rey de Navarra, he
qui anirà per las ditas cosas no haga res de la tera.

(5) Datarmanat fon lo dia matex per
tot lo consel aspasial e garanal que sia remès a consel sacret de donar ha Fra
Portas sagon às hacustumat.

(6) Detarmanat fon lo dia matex per
tot lo consel aspasial he garanal que sian dadas a·n Mofra trenta lliures per
lo catiu que pangaran, qui tirà la pedra ha la creu de fora he que las pach la Noversitat.

 (7) Detarmanat fon lo dia matex per la més
part del consel aspasial he garanal que sian fetes fírias fins ha sent Miquel
primer vinent he las ditas fírias ssian conservadas sagons às an las pasadas,
que astan an capítol an poder d’en Masaler. (…)