Determinacions del Consell sobre deutes i problemes relacionats amb la sal

Huy diumenge que contam lo
primer de febrer any MDLXVIII congregats
y ajustat[s] dins la sala de la present universitat los magnífics
mossèn Nicolau de Quint, donzell, mossèn Vicent Andreu, mossèn Perot Torres
“Vidal”, jurats de la present universitat de Yviça, lo magnífic mossèn Toni Joan de Bernat, quart jurat, lo discret mossèn Miquel Arabí, notari y síndich, y yo Miquel Joan, notari y scrivà de dita universitat, en e sobre trectar y veure la partida y quantitat que
se aurà de fer de partió de forments per a pagar alguna part dels
dinés que devem al senyor Antoni Spínola de Jènova y attès que dit forment se pert fonc
per ço determinat que·s fassa
partió de sinc-centes quarteres de forment del forment que tramaté mossèn
Gaspar
Lobet y com a síndich
de la present universitat, lo qual forment han de vèndrer franco com el botiguer
de la present universitat y entès emperò que
·s fassa lo compte del forment
que ha portat mossèn Jordi Lobet, menor, com a síndich de la present
universitat y fet lo compte per donar-sa la
partió al preu que tot lo forment ixirà
, acomulat hu ab altre, y si per
cas fent lo compte se trobàs en lo forment axí de mossèn Gaspar Lobet com de
mossèn Jordi Lobet alguna quantitat que la universitat vaja enderrera per dits
forments, que dita quantitat sia acomulada y aplicada en dit preu de forments
perquè dita universitat puga pagar al qui deurà.

 

Dits die e any fonch determinat per tots los sobre dits
que si aparexerà als savis de consellers que com en lo stany pròxime passat sia
determinat que no·s donàs sort sinó a qui la volgués treura y com molts an dada
sort y no la an treta que per ço, a coneguda dels magnífics jurats se deguen
elegir tres prohomes de les Salines los quals deguen ab jurament declarar les
sorts que·s podien traure y les que podrien traure y no·s seran tretes que
deguen pagar astes de bossa si aparexerà a dits savis de consellers y que no
haia asta sinó qui pagà talls y compartiments.

 

Dits dia e any fonch determinat per tots
los sobre dits que com se entenga en redificar y fer de nou la torre del
carregador la qual tant importa per conservació y guarda axí del barcaràs com
de totes les persones que van cascun dia al carregador que per ço sia propossat
als savis de consellers que·s fassa lo compte per los senyors racionals que·s
vega quins dinés deuen los guardians de la sal y sien aplicats en dita obra y
exigits y sobrats dits dinés si aparexerà als savis de consellers que·s fassa
tall v compartiment entre los poblats de la present ylla axí de mules com de
peons de la quantitat y suma y aparexerà als magnífics jurats puixs lo fer de
dita torre és bé universal y general de tota la ylla per ésser lo carregador de
la sal un loch molt perillós y passa gran perill y arrisch un dia de ésser pres
de moros, lo que si tenim la torre condreta y com ha d’estar serà re[…]lat y
obviat dit perill.

 

Dits
dia e any fonch determinat que conforme la ordinació attès que mossèn Francesc
Roselló, scrivà de la sal, és mort, que sia tret scrivà de sal y que si
aparexerà als savis de consellers que attès que mossèn Joan Tur, qui regix huy
lo offici d’escrivà rebi los dinés del càrrech de la nau veneciana que huy està
en lo port de la present vila, que per ço no obstan se trega scrivà nou que
aquell haia de [definir] dit carregament puixs l’a comensat per no donar compte
dos hòmans de un carregament de una nau.