Determinacions d’un consell especial d’Eivissa

(…)

            Diumenga ha XVI de
ganer tingem consel aspasial.

            Los jurats:

            Quart jurat Pere
Astrany; Berenguer Belver; mestra Anthoni; Franse[s]ch rog; Micholau Borasà;
Gaspar Pug; Jacme Vileta; Pere Ribas, per el, Bernat Sunyer; Pere Palau; Andreu
Sala.

            Lo dia matex fon
determanat per tot lo consel aspasial, que an Berenguer Belver vàna lo ordi que
gaquí lo patró de la nau qui diuen n’Alboequés vàna ha XII sous la quartera e
que lo dit Berenguer Belver tinga los dinés per haquels de qui seran, he asò às
la volentat del consel.

            Lo dit dia fon
determanat per la més part del consel aspasial que fesem huna ascriptura ha
tots los sanyós de nou ab crida feta per tota la vila, que de qui avant sia ha
càrech dels sanyós si no
[1] fan justícia hacusant-los las penes sagons són contangudas an la
provasiyó que a haportada mestra Anthoni.

(…)


[1] corregim sinó per si no.